Εθνική: Πρόταση για το πρόγραμμα του ταμείου επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ

Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατέθεσε στις 4/3 η Εθνική Τράπεζα συμμετέχοντας δυναμικά στην προσπάθεια ενίσχυσης και επέκτασης της ελληνικής επιχειρηματικότητας και με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την πρόσβαση υγιών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του Προγράμματος ανέρχεται σε €450 εκ. και στοχεύει στην παροχή δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο, μειωμένο διαχειριστικό κόστος, ευέλικτο πρόγραμμα αποπληρωμής για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων και για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει τις εγχώριες επιχειρήσεις, και κατ’ επέκταση στην ελληνική οικονομία, καθώς σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση:

• της Δράσης Γ’ «Επιχειρηματικότητα των Νέων», και 
• της Δράσης Ε’ «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ», για την κάλυψη του τραπεζικού δανεισμού παρεμφερών επενδυτικών σχεδίων.

Ταυτόχρονα με τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. «Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», προσφέρει ευχερέστερη πρόσβαση στις επιχειρήσεις για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών. 

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας, καθώς συμμετέχει:

• στο προϊόν της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE- ICT, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

• στο προϊόν της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο αφορά στη χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, και πρόκειται να επανενεργοποιηθεί το άμεσο διάστημα για τις Γεωγραφικές Περιφέρειες στις οποίες δεν έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια

• στη χρηματοδότηση Επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), με μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος,

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του Δικτύου των Καταστημάτων μας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.nbg.gr.

capital.gr