Σημαντική ενημέρωση για την δημοσίευση Ισολογισμών

Το ΒΕΑ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών) ενημερώνει τα μέλη του για δημοσίευση ισολογισμών.
Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη, με την τροποποίηση που εισήγαγε ο ν.4072/2012, οι Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά και κάποιες Ε.Π.Ε, έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ισολογισμούς, στην ιστοσελίδα τους, αντί στις εφημερίδες.

Επειδή η υλοποίηση αυτής της νέας ρύθμισης εξαρτάται και από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και τελεί υπό τυπικές προϋποθέσεις ώστε να ισχύει, προτείνουμε την δημοσίευση του θέματος μέσω της ιστοσελίδας του Β.Ε.Α και του Δελτίου του Β.Ε.Α (για δεύτερη φορά), καθώς και την απευθείας αποστολή e- mail στις Α.Ε – μέλη μας, για γρήγορη και άμεση ενημέρωση. Η σχετική Ανακοίνωση – Ενημέρωση, θα έχει ως εξής:

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Οι Α.Ε που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Β.Ε.Α, έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ.

Αυτό, τους παρέχει το δικαίωμα, να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των ισολογισμών τους στις εφημερίδες, με τη δημοσίευση (ανάρτηση) στην ιστοσελίδα τους. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.

Για να γίνει αυτό νόμιμα, πρέπει απαραιτήτως να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (website) στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά την απογραφή τους, πρέπει να ζητήσουν την καταχώριση τώρα, με αίτηση που θα βρουν στην Υπηρεσία Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α (παράβολο 10€ για την καταχώριση).

Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι αποκλειστικά της Α.Ε. όχι εκπροσώπου, λογιστή, μετόχων, κ.λ.π. 

Σημειώνουμε επίσης ότι η κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων σε εφημερίδες θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012)

Συγκεκριμένα με το άρθρο 232

Αρθρο 232. Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων

 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εται ρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

 2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Σχετική αιτιολογική έκθεση:

ΑΡΘΡΟ 232 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πάγιο αίτημα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ δια του τύπου. Το ετήσιο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας με την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έχει υπολογισθεί ότι κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε περίπου 3.000 ευρώ, δρώντας ανασταλτικά για την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπροσθέτως, οι λόγοι πληροφόρησης των συναλλασσομένων, τους οποίους οι σχετικές ρυθμίσεις εξυπηρετούσαν, ικανοποιούνται πλέον μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και της επικείμενης (εντός του 2012) πλήρους ενεργοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στο οποίο θα δημοσιεύονται εφεξής όλα τα κατά το νόμο δημοσιευτέα στοιχεία και θα είναι προσβάσιμα στο κοινό χωρίς χρονική καθυστέρηση.

Εν όψει των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν.3190/1955 περί υποχρεωτικής δημοσίευσης δια του τύπου, ούτως ώστε η σχετική υποχρέωση να περιορίζεται πλέον στην υποβολή αυτών στην δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να είναι δυνατός ο καθορισμός της πραγματικής ημερομηνίας δημοσιοποίησης της πράξης μέσω διαδικτύου η υπόχρεη εταιρία οφείλει να ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο, Η προτεινόμενη ρύθμιση εξυπηρετεί εξίσου τους σκοπούς της μείωσης του διοικητικού κόστους και της επαρκούς και αποτελεσματικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η υπόχρεη εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κοινοποιήσει αυτήν στο Γ.Ε.ΜΗ., η δημοσίευση θα πραγματοποιείται, πέραν της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα. 

Επίσης με το νομοσχέδιο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται στην βουλή προς ψήφιση καταργείτε και η υποχρεώση δημοσίευσης σε εφημερίδες και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (τριμηνιαίων κλπ)

Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες προβλέπει:

Αιτιολογική έκθεση

Αρθρο 16- Τροποποίηση του 3556/2007

Με το άρθρο 16 καταργείται η υποχρέωση για δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σε εφημερίδες. Σύμφωνα με το ν. 4072/2012 (Α'86), η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 135 του κ.ν.2190/1920, για τη δημοσίευση σε εφημερίδες των στοιχείων και πληροφοριών που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών, που εφαρμόζουν τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καλύπτεται από την ανάρτηση των στοιχείων αυτών στην ιστοσελίδα των εταιριών. Επιπλέον, για τις ειοηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρίες, επιβάλλεται και η υποχρέωση δημοσίευσης δια του τύπου των στοιχείων και πληροφοριών των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007. Ωστόσο, και δοθέντος ότι η υποχρέωση δημοσίευσης σε εφημερίδες των στοιχείων αυτών καταργείται από τη χρήση 2012, πρέπει να γίνει εναρμόνιση και με τα στοιχεία των ενδιάμεσων περιόδων. Με δεδομένο δε ότι οι πληροφορίες των ενδιάμεσων περιόδων πρέπει εκ του νόμου 3556/2007 να αναρτώνται στον ιστότοπο του εκδότη, η πλήρης εναρμόνιση επιτυγχάνεται με την κατάργηση της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007.

Το σχέδιο νόμου:

Άρθρο 16 Τροποποίηση του ν. 3556/2007
Η παράγραφος 8 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 ( Α' 91) καταργείται.