Ενίσχυση 5.000€ έως 50.000€ για επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν πληγεί από την πανδημία


Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία, με ενίσχυση υπό τη μορφή μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης ύψους 5.000€ έως 50.000€, το οποίο αντιστοιχεί στο 50% των συνολικών εξόδων της επιχείρησης το έτος 2019. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι όλες οι μορφές των επιχειρήσεων με τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

1.    Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2.    Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019

3.  Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/01/2020

4.  Να είναι Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις και κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους

5.   Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να είναι μεγαλύτερο των 10.000€

-        των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

-        των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

-        του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

-     του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

-        του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους

-        διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης:

  • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές

  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

  

Σημαντικές ημερομηνίες

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης για την καταβολή της ενίσχυσης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του έτους 2021

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολών των προτάσεων ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2020 και λήξης η 9η Οκτωβρίου 2020.

  

Εφόσον επιθυμείτε να συντάξουμε και να υποβάλουμε την πρότασή σας και να σας υποστηρίξουμε κατά την υλοποίησή της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας στο 2310 841656 ή εναλλακτικά στο email: info@ergon-consultants.gr.