Ίδρυση Επιχείρησης: Βήμα-βήμα οι διαδικασίες

Όσοι θέλουν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση συνήθως απευθύνονται σε λογιστές που γνωρίζουν καλά τις διαδικασίες προκειμένου να αποφύγουν την γραφειοκρατία που υπάρχει.

Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος αρκεί να οπλιστεί με υπομονή και να διαθέσει ένα τριήμερο από τον χρόνο του.

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι τα ακόλουθα:

1. Επιλέξτε την επαγγελματική δραστηριότητα και τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας το γνωστό ΚΑΔ. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μία κύρια δραστηριότητα και να επιλέξετε και άλλες δευτερεύουσες.

2. Ορίστε την έδρα της επιχείρησης. Αν η έδρα της επιχείρησής σας είναι σε χώρο που έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, χρειάζεστε αντίγραφα του εντύπου Ε9. Στην περίπτωση που ο χώρος παραχωρείται δωρεάν από γονείς που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία του, χρειάζεστε:
 • υπεύθυνη δήλωση του γονέα (ή των γονέων) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία
 • Ε9 και Ε1 του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) και
 • ηλεκτρονική δήλωση δωρεάν παραχώρησης μέσω TAXIS.

3. Προεγγραφή σε ΕΦΚΑ (πρ.ΟΑΕΕ) και Επιμελητήριο. Η εφορία θα σας ζητήσει βεβαίωση προεγγραφής από τον ΕΦΚΑ και το Επιμελητήριο.

4. Έναρξη στην εφορία. Επισκέπτεστε τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η νέα επιχείρηση, έχοντας τα δικαιολογητικά που συλλέξατε από τις προηγούμενες υπηρεσίες. Στη Δ.Ο.Υ. συμπληρώνετε το έντυπο Μ2 στο οποίο ζητείται να περιλάβετε τον ΚΑΔ του επαγγέλματος που έχετε επιλέξει. Λαμβάνετε τη βεβαίωση έναρξης από την εφορία.

5. Οριστική εγγραφή σε ΕΦΚΑ και Επιμελητήριο.

Επισκέπτεστε ξανά τον ΕΦΚΑ και δίνετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την εφορία και λαμβάνετε βεβαίωση έγγραφης.

Επίσης θα πρέπει να προμηθευτείτε σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΔΟΥ και ΑΦΜ), βιβλίο εσόδων – εξόδων και μπλοκ αποδείξεων.


Αν η δραστηριότητά σας απαιτεί ταμειακή μηχανή, θα πρέπει να δηλώσετε στο ΤAXIS τη λειτουργία της. Επισκέπτεστε και το Επιμελητήριο για να υποβάλετε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης από την εφορία. Θα χρειαστεί να καταβάλλετε ένα χρηματικό ποσό για την συνδρομή σας αναλόγως το Επιμελητήριο που ανήκετε.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία σύστασης μέσω της e-ΥΜΣ έχει ως εξής:

Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα. Προαιρετικά, μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθείτε από το σύστημα.

Μετά την ταυτοποίηση, δημιουργείτε φάκελο σύστασης και συμπληρώνετε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού, κάνετε ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και συμπληρώνετε όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία.

Όλοι οι ιδρυτές θα λάβουν email και διαδοχικά θα πρέπει να υπογράψουν ηλεκτρονικά το καταστατικό είτε με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή) είτε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).

Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

Υποβάλλετε το αίτημα της σύστασης.

Το σύστημα της e-YMΣ μετά την υποβολή του αιτήματος σύστασης :
 • Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης
 • Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
 • Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
 • Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο TAXISNET τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ
 • Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.
 • Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο αρμόδιο Επιμελητήριο
 • Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας
 • Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες
 • Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

businessnews.grΌλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!