Alpha Bank: Τιτλοποίηση- μαμούθ και νέα δάνεια 14 δισ. ευρώ στον ιδιωτικό τομέα

Με μία τιτλοποίηση- μαμούθ η Alpha Bank επιχειρεί να ανεβάσει ταχύτητα στη μείωση των κόκκινων δανείων και εν γένει ευρύτερα στην εξυγίανση του ισολογισμού της. Βασικός στόχος του στρατηγικού της σχεδίου είναι έως το 2022 να έχει μειώσει στο 5% το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έως το 2022.

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2020-22, που παρουσίασε η τράπεζα, σχεδιάζει μίας από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Η συναλλαγή ύψους 12 δισ. ευρώ θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα κατά περίπου 73% και θα διαμορφώσει τους δείκτες NPE και NPL σε 20% και 10% αντίστοιχα, επισημαίνεται.

Μετά τη συναλλαγή ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα η τράπεζα στοχεύει στο να κρατήσει τον CET1 πάνω από το 15% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) πάνω από το 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Σημειώνεται δε ότι η συναλλαγή δεν επιφέρει dilution μετοχών.

Η Alpha Bank σημειώνει πως το πρόγραμμα εγγύησης των ελληνικών τιτλοποιήσεων, που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση και θα ψηφιστεί στο προσεχές διάστημα, θα έχει καταλυτική δράση στις προσπάθειες των τραπεζών να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους. Πρόθεσή της είναι στο πλαίσιο του προγράμματος αυτό να αξιοποιήσει εγγυήσεις έως και 3,7 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα σημειώνει ότι θα αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων. Προσθέτει δε ότι παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για την ελληνική αγορά, όπως αποδεικνύεται από τις επιτυχημένες συναλλαγές NPE έως σήμερα.

Ποντάρει παράλληλα στον μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου με στόχο ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) να υποχωρήσει κάτω από το 48% το 2022, με τη μείωση των εξόδων να αντισταθμίζει την κίνηση των εσόδων που θα προκαλέσει η απομόχλευση του ενεργητικού. Επιταχύνει επίσης τις δράσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας, με απτά αποτελέσματα ήδη από το 2019, μέσω του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ η ανάθεση της διαχείρισης των NPE στη Νέα Cepal, μέσω της επικείμενης συναλλαγής, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω μείωση του κόστους έως το 2022.

Δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η Alpha Bank σχεδιάζει νέες εκταμιεύσεις ύψους 14 δισ. ευρώ έως το 2022 στην πραγματική οικονομία, με στόχο τη στήριξη των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στους τομείς υποδομών, ενέργειας, ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας. Εντατικοποιούνται οι δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τομέων με υψηλές προοπτικές στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και τη βάση των περίπου 3,1 εκατ. πελατών.

Οι βασικοί οικονομικοί στόχοι της για το 2022 είναι:
  • Δείκτης NPE <10 npl="" span="">
  • Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) <70 2022.="" cad="" cet1="" font="">
  • Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) κάτω από 48% και Δείκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost/ Assets) κάτω από 145 μονάδες βάσης.
  • Νέες εκταμιεύσεις 14 δισ. ευρώ περίπου στην Ελλάδα για την περίοδο 2019-2022.
  • Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) ~9,0%

kerdos.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!