ΕΒΕΘ: Πρόσκληση για επίσκεψη στην Κροατία, στο πλαίσιο του έργου BLUE BOOST

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που υλοποιεί το έργο “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and community based approach”, με ακρωνύμιο BLUE_BOOST, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V - B "Αδριατική- Ιόνιο 2014 - 2020".

Σκοπός του έργου BLUE_BOOST είναι η ενίσχυση των καινοτομικών δυνατοτήτων των Πολύ Μικρών - Μικρομεσαίων (ΠΜΜΕ) και Νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-Up) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και ανήκουν στις εμπλεκόμενες περιοχές Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας καινοτόμου και δημιουργικής συνεργασίας με τους λεγόμενους «νέους φορείς καινοτομίας» (New Innovation Agents).

Στο πλαίσιο του BLUE_BOOST θα υλοποιηθεί ένας κύκλος 7 διακρατικών, διατομεακών επισκέψεων (Cross-Field Visits), στις περιοχές των εταίρων, με σκοπό τη διασύνδεση θαλάσσιων/ναυτιλιακών φορέων από τις 7 εμπλεκόμενες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην 5η διακρατική επίσκεψη του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Ζάνταρ της Κροατίας, στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2019. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, που είναι επικεντρωμένη στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και του παράκτιου τουρισμού, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις και φορείς της ευρύτερης περιοχής του Ζάνταρ, που ειδικεύονται στους ως άνω τομείς.

Οι αιτήσεις για την επιλογή των συμμετεχόντων πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του ΕΒΕΘ (www.ebeth.gr), στην ενότητα Σημαντικά Θέματα, πατώντας εδώ , όπου είναι διαθέσιμη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα παραρτήματά της (περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το πρόγραμμα και την αίτηση). Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μελετών & Έρευνας του ΕΒΕΘ, αρμόδιοι κ. Γιώργος Εμμανουηλίδης & κ. Εριφύλη Παπαδημητρίου, στα τηλ. 2310-370181 και 183.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!