Εφημερίδες: 6 εκατομμύρια ενίσχυση για το 2019

Δημοσιεύθηκε, όπως αναμενόταν, στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και προβλέπει μόνο για φέτος ποσό ύψους 6 εκατ. ευρώ σαν «βοήθημα» για τις εθνικές εφημερίδες

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγο καιρό δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ, που αφορούσε την ενίσχυση του περιφερειακού και τοπικού Τύπου και προέβλεπε σχετικό πρόγραμμα 4ετούς διάρκειας (2019-2022), με το ποσό που θα διατεθεί να ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ ετησίως, δηλαδή σε 16 εκατ. ευρώ συνολικά για 4 έτη.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις από διάφορες ενώσεις του χώρου των Μέσων Ενημέρωσης καμία μέχρι στιγμής ανάλογη πρόβλεψη δεν υπάρχει για τα περιοδικά, το ραδιόφωνα και το Διαδίκτυο. Αντιθέτως, όπως όλα δείχνουν ακόμη και συγκεκριμένες προτάσεις, όπως αυτή που κατέθεσε η ΕΙΙΡΑ για την τόνωση της διαφημιστικής δαπάνης στο ραδιόφωνο, δεν λήφθηκαν ούτε στο ελάχιστο υπόψη. Η διόρθωση αυτής της κατάφωρης αδικίας θα αποτελέσει θέμα της -όποιας- νέας κυβέρνησης και αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα καθώς δεν μπορούν τα media στην Ελλάδα να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τις ενισχύσεις ενώ την ίδια ώρα καλούνται να καταβάλουν τις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Αιτήσεις από 22 Ιουλίου

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφεται και αυτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρη Κρέτσο και όπως σημειώνεται αφορά το πρόγραμμα για τη στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως συχνότητας έκδοσης

Όπως σημειώνεται το πρόγραμμα θα ισχύσει για το έτος 2019 και η δαπάνη για την υλοποίηση του ανέρχεται στο ποσό των 6 εκατ ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα μπορούν υποβάλλονται από τις 22 Ιουλίου και για 60 ημέρες στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.


Κριτήριο ο αριθμός εργαζομένων

Η ΚΥΑ αναφέρει πως το ποσό της ενίσχυσης που θα λάβει κάθε επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις να υπαχθεί στο πρόγραμμα «προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού ποσού της ενίσχυσης επί του πηλίκου της διαίρεσης του αριθμού των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής δια του συνολικού αριθμού των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης του συνόλου των επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους υπαγωγής».

Τονίζεται, όμως, πως «το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει μια επιχείρηση ανέρχεται σε 200 χιλιάδες ευρώ».

Οι προϋποθέσεις

Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έκδοσης έντυπων εφημερίδων τουλάχιστον προ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υποβολή της αίτησης,

2. να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου,

3. η ύλη τους να μην θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει η προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,

4. η ύλη τους να περιλαμβάνει πολιτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και οικονομικές ειδήσεις,

5. οι αγγελίες και οι διαφημιστικές καταχωρήσεις να μην υπερβαίνουν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής ύλης της εφημερίδας,

6. ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλ- λευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα. Αν η εφημερίδα ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ, αν η εφημερίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

7. να μην διανέμονται δωρεάν,

8. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμισμένες τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και η ρύθμιση να είναι ενεργή,

9. να μην έχουν οφειλές προς τους εργαζόμενους από εργατικές απαιτήσεις (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών αδείας) κατά την ημερομηνία υποβολήςτης αίτησης υπαγωγής,

10. να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων τον Κανονισμού de minimis αριθμ. 1407/2013 (σ.σ.Στην ΚΥΑ τονίζεται πως οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis). Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μια ενιαία επι- χείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών).

Εντύπωση, προκαλεί το γεγονός πως δεν υπάρχει σαφής αναφορά στην υποχρέωση καταβολής του περιβόητου 2% υπερ του ΕΔΟΕΑΠ.

ΕΙΗΕΑ: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη!

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) εκφράζει σημαντικές ενστάσεις όσον αφορά την ΚΥΑ αναφέροντας πως η διάταξη, όπως έχει διατυπωθεί και με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης που περιλαμβάνει, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η ΕΙΗΕΑ χαιρετίζει το γεγονός ότι επί τέλους αποτυπώνεται σε νομοθετική διάταξη η εκ μέρους της Πολιτείας αναγνώριση της ανάγκης στήριξης της έντυπης ενημέρωσης που αποτελούσε άλλωστε και πάγιο αίτημα διεκδίκησης.

Επισημαίνουμε όμως ότι η διάταξη, όπως έχει διατυπωθεί και με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης που περιλαμβάνει, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. Τα μέλη της ΕΙΗΕΑ, η οποία αποτελεί και το μοναδικό και αποκλειστικό συλλογικό όργανο εκδοτών εφημερίδων, δεν συγκεντρώνουν τα προαπαιτούμενα κριτήρια. Συνεπώς γεννάται η απορία εάν η συγκεριμένη κοινή υπουργική απόφαση συνετάγη με ειλικρινή πρόθεση για στήριξη της έντυπης ενημέρωσης και ενίσχυση των φορέων της. Eπίσης είναι άξιο απορίας γιατί τα «προαπαιτούμενα» διαφέρουν σημαντικά επί τα χείρω σε σχέση με την αντίστοιχη στήριξη του περιφερειακού τύπου.

Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη των προς ενίσχυση πανελλαδικών εφημερίδων, οπως αυτά έχουν διατυπωθεί και θα τύχουν αξιολόγησης, θα μπορούσαν υπό προυποθέσεις να λειτουργήσουν ως νομοθετημένο εργαλείο παρέμβασης σε θέματα ελευθερίας του Τύπου που παραδίδεται στα χέρια του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού".

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!