Νέα κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Την ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων οι οποίες προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης ιδίων αποβλήτων, προβλέπει η δράση «Περιβαλλοντική Βιομηχανία: Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών» που αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος Μαΐου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ και στο πλαίσιο αυτής, θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 100.000 έως 2.500.000 ευρώ τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 36 μηνών. Το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να είναι εστιασμένα στην περιβαλλοντική διαχείριση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων προκειμένου είτε τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν, στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν εκ νέου ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες από δευτερογενείς διεργασίες, με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι την αρχική τους χρήση ή και άλλες χρήσεις, είτε να μειωθεί η παραγόμενη ποσότητα.

Οι επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο της δράσης, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής.

4. Επεξεργασία: οι εργασίες ανάκτησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση,

5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Για τις εργασίες ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εξής παρεμβάσεις:

- Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.

- Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Αποβλήτων

Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων, περιλαμβάνονται όλες όπως περιγράφονται στον κατάλογο αποβλήτων:

α) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015», καθώς επίσης και

β) της υπ’ αρ. 62952/5384 αρ. ΚΥΑ έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015. (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016).

euro2day.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!