Το ΕΣΠΑ "μοιράζει" 20 εκατ. στις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Συνολικά 20 εκατ. ευρώ στους Οργανισμούς της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (ΟΚΑA ΑΕ) και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΚΑΘ ΑΕ), "μοιράζει” το ΕΣΠΑ. Απώτερος στόχος η αναβάθμιση των υποδομών και των εγκαταστάσεων των δύο αγορών.

Η ενέργεια, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο αφ’ ενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές για τη λειτουργία τους υποδομές, και αφ’ ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (ΟΚΑA Α.Ε.) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) και εποπτεύονται από τα υπουργεία Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις αναπτύσσουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν οι δύο εταιρείες σε όλη την εθνική επικράτεια.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον ΟΚΑΑ και την ΚΑΘ. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 4 Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2023.

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις: ανέγερση νέων ή και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών από ΑμεΑ, την ενεργειακή αναβάθμισή τους, υποδομές σύνδεσης με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες, κ.α.

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός: κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός και ειδικών εγκαταστάσεων στους χώρους λειτουργίας, συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, εξοπλισμός ΤΠΕ απαραίτητος για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και την εξυπηρέτηση των στεγασμένων επιχειρήσεων κ.α.

3. Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού: ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση των υποδομών, διαχείριση πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείρισης της πρόσβασης στους χώρους του ΟΚΑΑ, ποιοτικό έλεγχο των διαδικασιών, ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing κ.α.

4. Πιστοποίηση συστημάτων: Πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγιεινής και ασφάλειας για τις δραστηριότητές τους.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!