Πώς θα προστατεύονται τα «εμπορικά απόρρητα» - Η κοινοτική οδηγία και οι αποζημιώσεις

Την αυστηροποίηση του πλαισίου για τη χρήση των «εμπορικών απορρήτων» αναμένεται να εισαγάγει στο εθνικό δίκαιο η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2016/943 «περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους»

Η ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας θα γίνει με σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο αναμένεται να κατατεθεί εντός των επομένων ημερών στη βουλή. Μεταξύ των μέτρων κατά της χρήσης εμπορικών απορρήτων που εισάγει το νέο πλαίσιο, είναι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, η καταβολή αποζημίωσης μέσω της διακαστικής οδού στον ζημιωθέντα, η ανάκληση και η καταστροφή προϊόντων που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά ή και η διάθεσή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Με την οδηγία 2016/943, επιδιώκεται η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων καθώς στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς έρευνας και καινοτομίας με την καθιέρωση ενός επαρκούς επιπέδου έννομης προστασίας από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων σε ολόκληρη την Ένωση.

Τι είναι το εμπορικό απόρρητο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ως «εμπορικό απόρρητο» νοούνται οι πληροφορίες οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

1. Είναι απόρρητες, με την έννοια ότι, είτε ως σύνολο είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα που ανήκουν στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με αυτό το είδος πληροφοριών ούτε άμεσα προσβάσιμες στα πρόσωπα αυτά.

2. Έχουν εμπορική αξία που απορρέει από τον απόρρητο χαρακτήρα τους.

3. Το πρόσωπο, που έχει αποκτήσει νόμιμα τον έλεγχο επί των εν λόγω πληροφοριών, έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, για την προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους.

Πότε είναι παράνομη η χρήση του

Η χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη όποτε πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου από πρόσωπο που αποδεδειγμένα, έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο παράνομα ή και έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση μη αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου ή και έχει παραβιάσει συμβατική ή άλλη υποχρέωση να περιορίζει τη χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται, επίσης, παράνομη όταν ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της απόκτησης, της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή όφειλε, υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο έχει αποκτηθεί άμεσα ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα.

Η παραγωγή, η προσφορά ή η διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων, ή η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς θεωρείται, επίσης, παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου όταν το πρόσωπο που ασκεί αυτές τις δραστηριότητες γνώριζε ή όφειλε, υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα.

Ασφαλιστικά μέτρα

Όπως ορίζει το νομοσχέδιο, εφόσον πιθανολογείται προσβολή εμπορικού απορρήτου, το μονομελές πρωτοδικείο, μπορεί, ύστερα από αίτημα του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, να διατάξει οποιοδήποτε από τα εξής ασφαλιστικά μέτρα έναντι του φερόμενου ως παραβάτη:

α) την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου σε προσωρινή βάση,

β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνομων εμπορευμάτων, ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς,

γ) την κατάσχεση ή την παράδοση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ώστε να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην αγορά.

Στο νομοσχέδιο, ενσωματώνονται επίσης, οι προβλέψεις της οδηγίας που αφορούν σε δικαστικές διαταγές και μέτρα αποκατάστασης, όπως η παύση ή απαγόρευση της χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικών απορρήτων, η απαγόρευση της παραγωγής, προσφοράς, διάθεσης στην αγορά ή χρήσης παράνομων εμπορευμάτων, ή της εισαγωγής, εξαγωγής ή αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων, η καταστροφή ή παράδοση στον ενάγοντα τυχόν εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που περιέχουν ή ενσωματώνουν εμπορικά απόρρητα, και η λήψη των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης σε σχέση με τα παράνομα εμπορεύματα.

Μεταξύ των τελευταίων συγκαταλέγονται η ανάκληση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά και η διάθεσή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, η αφαίρεση των χαρακτηριστικών που καθιστούν τα εμπορεύματα παράνομα, και η καταστροφή ή απόσυρση των παράνομων εμπορευμάτων από την αγορά.

Καταβολή αποζημίωσης

Εφόσον ζητηθεί από τον ζημιωθέντα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή αποζημίωσης ανάλογης προς την πραγματική ζημία που υπέστη. Κατά τον καθορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, όπως οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υπέστη ο ζημιωθείς διάδικος, τα αθέμιτα κέρδη που έχει αποκομίσει ο παραβάτης και, κατά περίπτωση, άλλα στοιχεία, όπως η ηθική βλάβη που έχει προκαλέσει στον κάτοχο του εμπορικού απορρήτου η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή του. Εναλλακτικά, το δικαστήριο μπορεί, κατά περίπτωση, να καθορίζει κατ' αποκοπή αποζημίωση βάσει στοιχείων, όπως, τουλάχιστον, το ύψος των δικαιωμάτων ή των λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν, αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίδικο εμπορικό απόρρητο.

Η ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους εργαζομένων προς τους εργοδότες τους για παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου του εργοδότη περιορίζεται, αναλόγως, αν οι εργαζόμενοι είχαν ενεργήσει χωρίς δόλο.

Πώς δεν θα γίνονται... βούκινο

Το σχέδιο νόμου, λαμβάνει μέριμνα και για την προστασία του εμπορικού απορρήτου κατά τη διάρκεια της δικαστικής ακροαματικής διαδικασίας.Συγκεκριμένα, εκτός από την υποχρέωση διαδίκων, δικηγόρων ή άλλων εκπροσώπων τους, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και κάθε άλλου προσώπου που συμμετέχει στη δικαστική διαδικασία να μην χρησιμοποιούν ή αποκαλύπτουν οποιοδήποτε εμπορικό απόρρητο ή θεωρούμενο εμπορικό απόρρητο, που ευρίσκεται εις χείρας των αρμόδιων δικαστικών αρχών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί εμπιστευτικό και περιήλθε σε γνώση τους λόγω αυτής της συμμετοχής ή της πρόσβασης, ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση κάποιου ενδιαφερομένου, το δικαστήριο θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και ειδικά μέτρα όπως:

α) Περιορισμός πρόσβασης σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους, σε περιορισμένο αριθμό προσώπων,

β) Περιορισμός στην πρόσβαση στην ακροαματική διαδικασία, καθώς και στα αντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές της διαδικασίας σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα,

γ) Αφαίρεση ή αναδιατύπωση αποσπασμάτων που περιέχουν εμπορικά απόρρητα σε μη εμπιστευτικά κείμενα της διαδικασίας, προκειμένου αυτά να διατεθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν περιλαμβάνεται στον περιορισμένο αριθμό προσώπων των περιπτώσεων α' και β'.

πηγή: euro2day.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!