Η TripAdvisor άλλαξε τον τρόπο αξιολόγησης των ξενοδοχείων!

Ο αλγόριθμος δημοτικότητας που χρησιμοποιεί η TripAdvisor (από το 2016) άλλαξε τον Μάρτιο του 2018. Πλέον για την κατάταξη ενός ξενοδοχείου, χρησιμοποιείται και η παράμετρος “Συνέπεια”, σύμφωνα με την οποία μετράται η διαχρονική απόδοση. Ένα, δηλαδή, ξενοδοχείο με σταθερά καλές κριτικές εδώ και χρόνια, μπορεί να ξεπεράσει σε βαθμολογία ένα ξενοδοχείο με εξαιρετικές κριτικές, που ωστόσο συγκεντρώθηκαν σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η τρέχουσα έκδοση του αλγορίθμου βασίζεται στην αξιολόγηση τριών τομέων: ποιότητα, ενημερότητα και ποσότητα.

Ποιότητα

Όλα εδώ είναι ίσα, συνεπώς μια επιχείρηση με περισσότερες καλές βαθμολογίες χρηστών (η βαθμολογία είναι από 1 μέχρι 5) θα κατατάσσεται υψηλότερα από μια επιχείρηση με χαμηλότερες βαθμολογίες.

Ενημερότητα

Οι πρόσφατες κριτικές είναι πιο πολύτιμες από τις παλαιότερες κριτικές, καθώς δίνουν μια πιο ακριβή αναπαράσταση της τρέχουσας εμπειρίας διαμονής. Αυτό σημαίνει ότι οι κριτικές – καλές ή κακές – που είναι παλαιότερες, δεν θα υπολογίζονται τόσο πολύ στην κατάταξη της επιχείρησης. Αν και οι παλαιότερες κριτικές δεν έχουν το ίδιο βάρος στην κατάταξη, εξακολουθούν να είναι ορατές.

Ποσότητα

Ο αριθμός των σχολίων αποτελεί έναν κρίσιμο δείκτη για τους χρήστες του TripAdvisor σχετικά με μια επιχείρηση. Οι χρήστες του TripAdvisor διαβάζουν συνήθως πολλές κριτικές, για να διαμορφώσουν μια ισορροπημένη γνώμη για μια επιχείρηση, και έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις τους, όταν βλέπουν πολλά σχόλια από άλλους χρήστες. Μια επιχείρηση πρέπει απλώς να έχει αρκετές κριτικές, ώστε να σχηματιστεί σαφής εικόνα της εμπειρίας που προσφέρει. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το ξενοδοχείο με τις περισσότερες κριτικές, θα κατατάσσεται υψηλότερα από τους ανταγωνιστές του, απλώς απαιτούνται αρκετές κριτικές για να μπορεί η επιχείρηση να συγκριθεί με άλλες επιχειρήσεις.

Και η νέα παράμετρος…

…Συνέπεια, που συνδυάζει τις 3 προηγούμενες!

Οι καλές κριτικές είναι καλύτερες από τις κακές κριτικές

Οι πρόσφατες κριτικές είναι σημαντικότερες από τις παλαιότερες κριτικές

Οι περισσότερες κριτικές συμβάλλουν στη δημιουργία εμπιστοσύνης

Αυτοί οι 3 παράγοντες αλληλεπιδρούν με την πάροδο του χρόνου, για να καθορίσουν την κατάταξη δημοτικότητας μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, η ποιότητα και η ποσότητα των κριτικών με την πάροδο του χρόνου μας παρέχει μια άποψη για τη συνέπεια κάθε επιχείρησης. Ένα ξενοδοχείο που έχει συνεχώς καλές κριτικές θα είναι σε υψηλότερη θέση, από ένα ξενοδοχείο με παρόμοιο αριθμό καλών και κακών κριτικών. Ομοίως, η ενημερότητα και η ποσότητα είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς ένας μεγάλος αριθμός πρόσφατων κριτικών θα εκτιμηθεί περισσότερο, από τις πολλές κριτικές, που δημιουργήθηκαν μέσα σε πολλά χρόνια.


hotelmag.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα