Επανέρχεται η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

Με το νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ _Ευρωπαικοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας-Μηρτρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» επαναφερεται σε ισχύ διάταξη σύμφωνα με την οποία προκειμένου να συνταχτεί συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται βεβαίωση του Ο.Τ.Α. α' βαθμού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). 
 
Η βεβαίωση για τη μη οφειλή του ΤΑΠ κρίνεται απαραίτητη, καθώς παρέχει στους Ο.Τ.Α. δικλείδα ασφαλείας για την είσπραξη θεσμοθετημένου υπέρ αυτών εσόδου, όταν αυτή δεν διασφαλίζεται μέσω της είσπραξής του από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, οι πολίτες οι οποίοι προβαίνουν στην αγορά ή στην πώληση ακινήτου γνωρίζουν την οφειλή που φέρει το ακίνητο

Απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιοσδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση.»

Βεβαιωμένες οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που έχει επιβληθεί σε αντίτοιχα ακίνητα διαγράφονται, κατά το μέρος στο οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου
 
ered.gr
 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα