120 εκατ. ευρώ για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» το οποίο αφορά στην υποστήριξη δραστηριοτήτων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού για τους κλάδους του πρωτογενή τομέα.

Τo πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, ενώ η περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Αυγούστου 2017.

Τομείς που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

-Κρέας – πουλερικά – κουνέλια,
-Γάλα, Αυγά,
-Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα,
-Ζωοτροφές,
-Δημητριακά,
-Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων),
-Οίνος,
-Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί,
-Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων),
-Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά,
-Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό,
-Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Σε πρώτο στάδιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ στο δεύτερο στάδιο, έπειτα από σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά και φάκελο υποψηφιότητας εντός της προθεσμίας. Εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει: α) την τεχνικοοικονομική μελέτη, β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής ,γ) υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης.

Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης ανέρχεται σε 600.000 ευρώ και το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Επίσης τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας καθώς και την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, την αγορά καινούργιων οχημάτων, την Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ.)

Τέλος, χρηματοδοτεί δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης αλλά και γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας και άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

insider.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα