Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Θεματολογίου του προγράμματος PRIMA για τη χρηματοδότηση της Έρευνας & Καινοτομίας στη Μεσόγειο

Το πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) αποτελεί πρόταση συνεργασίας στους τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, για την ανάπτυξη κοινών καινοτόμων λύσεων, ικανοτήτων (capacities) και γνώσεων για τη διαχείριση των υδάτων και των αγρο-διατροφικών συστημάτων, ώστε να καταστούν πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, πιο αποτελεσματικά, αποδοτικά ως προς το κόστος και βιώσιμα και να συμβάλουν στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της περιοχής με έμφαση στην έλλειψη νερού, στην ασφάλεια των τροφίμων, στη διατροφή, στην υγεία, στην ευημερία και στη μετανάστευση.

Το πρόγραμμα PRIMA θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 189 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε. Ένωσης.

Στο PRIMA συμμετέχουν 9 Κράτη Μέλη της Ε. Ένωσης (Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία), το Ισραήλ, η Τυνησία και η Τουρκία, που διαθέτουν συμφωνία σύνδεσης με το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και 4 τρίτες μεσογειακές χώρες, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιορδανία και το Μαρόκο [1].

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα ανέλθει στα 400 εκ. € περίπου, εκ των οποίων τα 200 εκ. € θα προέλθουν από τον «Ορίζοντα 2020» και θα χρηματοδοτήσουν τις δράσεις του 1ου πυλώνα, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκ. € θα προέλθουν από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο PRIMA. Η σύμπραξη έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 10 χρόνια, αρχής γενομένης από το 2018.

Η ελληνική πλευρά έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει με το ποσό των 10 εκ. €. για τη δεκαετία 2018 - 2028.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα εντάσσονται σε δύο πυλώνες:

1ος πυλώνας: Έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται και στις υπόλοιπες δράσεις του «Ορίζοντα 2020» (πλην περιορισμένων εξαιρέσεων που θα θεσπισθούν για τις ανάγκες του PRIMA). Ειδικότερα, η ελάχιστη προϋπόθεση επιλεξιμότητας μιας κοινοπραξίας θα είναι η συμμετοχή 3 νομικών οντοτήτων από 3 διαφορετικές χώρες PRIMA, εκ των οποίων μία θα είναι εγκατεστημένη σε ΚΜ της ΕΕ ή χώρα συνδεδεμένη (ΣΧ) με τον «Ορίζοντα 2020» (εκτός Ισραήλ Τυνησίας, Τουρκίας) και μία σε τρίτη χώρα (μέλος του PRIMA) ή στο Ισραήλ ή στην Τυνησία ή στην Τουρκία.

Σημειώνεται επίσης ότι η Ε. Επιτροπή επιδιώκει να προχωρήσει στη χρηματοδότηση 6-7 πιλοτικών μονάδων.

2ος πυλώνας: Θα αφορά δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο είτε (α) διεθνών προσκλήσεων της PRIMA-IS [2] (διεθνή συνεργατικά έργα τύπου ERANET) είτε (β) εθνικών προγραμμάτων, εφόσον αποδεδειγμένα συμβάλουν στους στόχους του PRIMA, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν διμερή ή πολυμερή συνεργασία μεταξύ των χωρών του PRIMA.

Στους δυνητικούς δικαιούχους θα περιλαμβάνονται ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί), επιχειρήσεις και άλλοι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί φορείς.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι θεματικές προτεραιότητες τόσο του 1ου όσο και του 2ου πυλώνα θα περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Θεματολόγιο του προγράμματος PRIMA, η διαμόρφωση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει από τις συνεργαζόμενες χώρες.

Με βάση τα ανωτέρω, σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση του PRIMA θα διαδραματίσει το Στρατηγικό Θεματολόγιο Έρευνας και Καινοτομίας (Strategic Research and Innovation Agenda), στο οποίο θα περιγράφονται το όραμα, οι σκοποί και οι στόχοι και, φυσικά, οι θεματικές προτεραιότητες και η εξειδίκευση τους:

1η θεματική προτεραιότητα: Αειφορική διαχείριση υδάτων στις ξηρικές και ημι-ξηρικές περιοχές της Μεσογείου

2η θεματική προτεραιότητα: Αειφόρα γεωργικά συστήματα υπό τις περιβαλλοντικές πιέσεις της Μεσογείου

3η θεματική προτεραιότητα: Μεσογειακές Αλυσίδες Αξίας στον τομέα των τροφίμων για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Η Ελλάδα, προκειμένου να ενσωματώσει με τον καλύτερο τρόπο τις εθνικές προτεραιότητες, τόσο από πλευράς ενδιαφερόμενων φορέων, όσο και από πλευράς προώθησης των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, προχωρά σε Δημόσια Διαβούλευση επί του 1ου σχεδίου του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας και Καινοτομίας του PRIMA, και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (ερευνητές, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, πολίτες) να αποστείλουν τις συνεισφορές τους ηλεκτρονικά στις εξής διευθύνσεις: vkar@gsrt.gr (Β. Καραβαγγέλη), k.kotsari@gsrt.gr (Κ. Κότσαρη) επισυνάπτοντας, ένα ή παραπάνω από τα ακόλουθα:

α)Τροποποιήσεις/προτάσεις, με τη μορφή σχολίων, επί του κειμένου του σχεδίου του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας & Καινοτομίας του PRIMA.

β)Επισήμανση/ανάδειξη των σημαντικότερων, κατά την άποψη του γράφοντος, θεματικών, στην περίπτωση που αυτές ήδη περιλαμβάνονται στο κείμενο.

γ)Προσθήκη άλλων στοιχείων που κρίνεται απαραίτητο να ενσωματωθούν στο Στρατηγικό Θεματολόγιο.

δ)Συγγραφή κειμένου στο οποίο θα αποτυπώνονται νέες ιδέες και προτάσεις για έργα ή προγράμματα που θα ήταν χρήσιμο να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος για την ελληνική κοινωνία και οικονομία και την επίλυση των κοινών προκλήσεων της περιοχής της Μεσογείου. Στο κείμενο, θα πρέπει να διευκρινίζεται ποια έργα κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθούν και να χρηματοδοτηθούν ως αμιγώς εθνικές δράσεις (εθνικά προγράμματα) και ποια προσφέρονται για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συνεργασιών.

Οι συνεισφορές θα πρέπει να αποσταλούν το συντομότερο δυνατόν, κατά προτίμηση μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2017, με στόχο την αρτιότερη προετοιμασία του εθνικού σχεδίου και την αξιοποίηση τους στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται με την Ε. Επιτροπή και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες στο PRIMA χώρες.

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία αφενός στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων στην παρούσα διαβούλευση και στην κατάθεση των σχετικών συνεισφορών και αφετέρου στην έγκαιρη δραστηριοποίηση τους και στην έναρξη των συζητήσεων με δυνητικούς εταίρους από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες, με στόχο την ευρύτερη δυνατή ελληνική συμμετοχή στις κοινοπραξίες που θα υλοποιήσουν τα έργα του 1ου πυλώνα του προγράμματος PRIMA.

Στα σχετικά αρχεία παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τις θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος και το υπό διαβούλευση κείμενο του Στρατηγικού Θεματολογίου Έρευνας & Καινοτομίας του PRIMA.