Αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Νηρεύς ΑΕ

Αύξηση κατά 6,7% παρουσίασαν οι πωλήσεις του οµίλου «Νηρεύς ΑΕ» το 2016. Ανήλθαν στα 197,8 εκατ. ευρώ έναντι 185,4 εκατ. ευρώ, το 2015.

Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 6% και αντιστοιχούν στο 89,6% των συνολικών πωλήσεων. Οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 78,9% των πωλήσεων, διαμορφώθηκαν στα 156,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5 εκατ. ευρώ ή 4,3% έναντι του 2015. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το δεύτερο εξάµηνο του 2016, η τιµή πώλησης της τσιπούρας δέχθηκε πιέσεις, σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2015, ενώ η τιµή του λαυρακίου παρέµεινε ανθεκτική.

Αναλυτικότερα, το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε στα 27,3 εκατ. ευρώ από 22,3 εκατ. ευρώ το 2015, εμφανίζοντας αύξηση κατά 22,4%, παρά τη µείωση της τιµής πώλησης της τσιπούρας κατά το δεύτερο εξάµηνο. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αύξηση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των ποσοτήτων πώλησης και στη µείωση του κόστους παραγωγής των ψαριών.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα του 2016 ανήλθαν σε κέρδη 7,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 68,1 εκατ. ευρώ, το 2015. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα του 2015 περιλαµβάνουν κέρδη, ύψους 57,2 εκατ. ευρώ, από την αποτίµηση σε εύλογη αξία της αναδιάρθρωσης των δανείων και της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Τα συνολικά µετά φόρων αποτελέσµατα της χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 10,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 60,1 εκατ. ευρώ, το 2015, τα οποία περιλαµβάνουν τα κέρδη από την αποτίµηση σε εύλογη αξία της αναδιάρθρωσης των δανείων και της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Οι θετικές λειτουργικές ταµειακές ροές συνεχίστηκαν και τη χρήση 2016 και ανήλθαν στα 4,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση µε 5,9 εκατ. ευρώ, το 2015.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό διαµορφώθηκαν στα 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ, το 2015. Ο τραπεζικός δανεισµός, προ της επίδρασης από την αποτίµηση των δανείων του οµίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 184,6 εκατ. ευρώ έναντι 187,3 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίµηση των δανείων του οµίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα 171,6 εκατ. ευρώ έναντι 171,5 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2015. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), µετά την επίδραση της αποτίµησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα 154,7 εκατ. ευρώ έναντι 153,1 εκατ. ευρώ, το 2015. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 87.449.210,40 ευρώ, διαιρούµενο σε 291.497.368 µετοχές, µε ονοµαστική αξία 0,30 ευρώ έκαστη. Τα ίδια κεφάλαια του οµίλου ανήλθαν σε 132,1 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016.enikonomia.gr