Διαγωνισμός Καινοτομίας από το ΜΑΙΧ στα πλαίσια του προγράμματος R&D Industry (MED 2007-2013)

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου R&D Industry, διοργανώνει το 2ο διαγωνισμό εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ερευνητές να προβάλουν τα καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα και επιτεύγματα τους με στόχο την εφαρμογή τους στην αγορά.

Όλοι οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς εμπίπτουν στον διαγωνισμό. Το έργο R&D Industry στο οποίο συμμετέχει το ΜΑΙΧ επιχειρεί μέσα από μια σειρά δράσεων να δημιουργήσει ένα περιβάλλον συνάντησης για τις δημιουργικές δυνάμεις της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και να χτίσει μεταξύ τους γέφυρες συνεργασίας.

Καλούνται οι ερευνητές που θεωρούν ότι ένα έργο τους, που αφορά κάποια εφαρμοσμένη έρευνα-καινοτομία τους, μπορεί να βραβευθεί, να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα: rnd.maich.gr

Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με την διαδικτυακή υποβολή ή και για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 28210-35020 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης rnd@maich.gr

Ο διαγωνισμός αφορά κάθε έναν που πιστεύει ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ένα προϊόν ή υπηρεσία με καινοτόμα χαρακτηριστικά, ώριμο για εμπορική αξιοποίηση στις επιχειρήσεις ή θεσμικούς φορείς της περιφέρειας Κρήτης ή άλλων περιοχών. Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή αποτελεί το κρίσιμο κριτήριο για την ανάδειξη των νικητών.

Ο νικητής θα λάβει το συμβολικό έπαθλο των 500 ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τον επιχειρηματικό κόσμο και να επαληθεύσουν το ερευνητικό τους επίτευγμα σε επίπεδο εφαρμογής και ανταπόκρισης στην αγορά, μέσα από ανοικτές επιστημονικές εκδηλώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από μια πενταμελή κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από τους:
 • Γεώργιο Μπαουράκη, Δρ, Διευθυντή ΜΑΙΧ, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Ιωάννη Μαργαρώνη, Πρόεδρο του ΕΒΕ Χανίων
 • Παντελή Πετσετάκη, Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης
 • Κώστα Ζοπουνίδη, Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Κυριάκο Παπαδάκη, εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων

Χρονοδιάγραμμα διαγωνισμού 2013

 • Έναρξη διαγωνισμού: 10/07/ 2013
 • Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων: 31/07/ 2013
 • Αξιολόγηση προτάσεων από την κριτική επιτροπή: Αύγουστος 2013
 • Ανοικτή Εκδήλωση παρουσίασης και βράβευσης της καλύτερης καινοτόμας ερευνητικής πρότασης: Αύγουστος 2013

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι προτάσεις καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων αξιολογούνται προκαταρκτικά για την εκλεξιμότητα τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Στη συνέχεια οι επιλέξιμες προτάσεις αξιολογούνται από την πενταμελή κριτική επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ. Για την αξιολόγηση των υποβληθέντων ερευνητικών αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπ' όψη:
 • Ο βαθμός πρωτοτυπίας τους
 • Ο βαθμός ωριμότητας τους
 • Η δυνατότητα σύντομης αξιοποίησης τους και το αναμενόμενο όφελος
 • Η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Κρήτης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Οι προτάσεις βαθμολογούνται στην κλίμακα 0 έως 10. Η κριτική επιτροπή είναι δυνατόν να ζητήσει διευκρινήσεις κατά την αξιολόγηση αναφορικά με τις υποβληθείσες προτάσεις από τους υποβάλλοντες την πρόταση.

Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στον παρόντα διαγωνισμό θεωρούνται απόρρητα και δεν κοινοποιούνται. Όσοι ερευνητές δεν βραβευθούν στον παρόντα διαγωνισμό θα ενημερωθούν από την κριτική επιτροπή με προσωπική επιστολή.

Η βραβευθείσα πρόταση θα παρουσιαστεί σε ανοικτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΜΑΙΧ σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στον τύπο.

Όσοι από τους ερευνητές επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στην επιχειρηματική κοινότητα θα πρέπει να ενημερώσουν γι' αυτό την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Οι υποβληθείσες προτάσεις καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να συνδέονται με τα μέλη της πενταμελούς κριτικής επιτροπής, οι οποίοι θα μπορούν να είναι συνεργαζόμενοι ερευνητές σε αυτές.

Υποβολή Εργασιών Καινοτόμων Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αίτηση- Δήλωση συμμετοχής
 • Υποβολή καινοτόμου ερευνητικού αποτελέσματος έκτασης μέχρι 3 σελίδων όπου θα περιγράφεται η ερευνητική εργασία (Times New Roman, 12pt, 1 διάστιχο)
 • Υπάρχει δυνατότητα υποστηρικτικών στοιχείων της πρότασης μέχρι 3 επιπλέον σελίδων όπου θα αναφέρονται: α) Ο βαθμός ωριμότητας του ερευνητικού αποτελέσματος, β) Η πρωτοτυπία του σε σχέση με τα υπάρχοντα προϊόντα/ υπηρεσίες, γ) Η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του και δ) Η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Βιογραφικά της ομάδας μελέτης ( μέχρι 1 σελίδα για το καθένα )
 • Υπεύθυνη δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων
 • Στοιχεία για τυχόν δημοσιεύσεις ή υποβληθέντα – καταχωρημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.


epixeiro.gr