Ποια είναι η διαδικασία για τη διαθεσιμότητα

Σε διαθεσιμότητα- κινητικότητα και απολύσεις οδηγεί το πολυνομοσχέδιο τους πρώτους 4.200, σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς Επαγγελματικών Λυκείων, οδηγούς και τεχνικούς του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να ακολουθήσουν άλλοι 3.500 Δημοτικοί Αστυνόμοι το Σεπτέμβριο, ενώ για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 25.000 συνολικά που θα τεθούν στο καθεστώς αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου προβλέπονται μαζικές καταργήσεις θέσεων, κλάδων και ειδικοτήτων σε όλο το φάσμα της διοίκησης, υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ.

Με το πολυνομοσχέδιο καθορίζονται και τα κριτήρια καθώς και η διαδικασίαμε την οποία από το πλεονάζον προσωπικό θα επιλέγονται όσοι θα οδηγηθούν σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα, ενώ μειώνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας από 12 σε 8 μήνες.

Προς την διαθεσιμότητα-κινητικότητα οδηγεί εξάλλου η ρύθμιση με την οποία, με Κοινή Απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου υπουργού δίνεται η δυνατότητα κατάργησης θέσεων ή κλάδων ή ειδικοτήτων σε ολόκληρο το δημόσιο, προκειμένου να εφαρμοστούν τα νέα οργανογράμματα που αποφασίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Με την ρύθμιση αυτή θα οδηγηθούν σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα περίπου 2.000 υπάλληλοι υπουργείων για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δομών. Την ίδια ώρα πάντως, προβλέπεται και η δυνατότητα σύστασης θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του εκάστοτε οικείου υπουργού.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης τον τρόπο επιλογής του προσωπικού που θα τίθεται σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα σε περίπτωση που καταργούνται ορισμένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, με βασικότερο κριτήριο τον τρόπο πρόσληψης του υπαλλήλου, εάν δηλαδή έχει προσληφθεί με διαγωνισμό ή αξιοκρατικά κριτήρια. Η επιλογή συγκεκριμένα θα γίνεται βάσει της αποτίμησης τωνπροσόντων των υπαλλήλου που στηρίζεται σε κριτήρια με αντίστοιχη μοριοδότηση (πάντως δεν προσδιορίζονται τα μόρια) όπως η βασική και επαγγελματική εκπαίδευση, η εργασιακή και διοικητική εμπειρία, τα ειδικά καθήκοντα των υπηρετούντων και η εργασιακή τους φυσιογνωμία (όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες).

Αυξημένη θα είναι η μοριοδότηση εάν ο υπάλληλος έχει προσληφθεί με διαγωνισμούς. Η αποτίμηση των προσόντων, προκειμένου οι υπάλληλοι να ενταχθούν στους πίνακες της διαθεσιμότητας-κινητικότητας με βαθμολογική σειρά προτεραιότητας για να μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες, θα γίνεται από Τριμελή Εδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ανά φορέα ή και ανά ομάδα ΝΠΔΔ, τα οποία συγκροτούνται από ένα μέλος του ΑΣΕΠ, , τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικού-Προσωπικού του φορέα και έναν ακόμη Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή του ίδιου φορέα.

Από τη διαθεσιμότητα εξαιρούνται τέλος οι ανάπηροι υπάλληλοι με αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι πολύτεκνοι εφόσον τα τέκνα τους συνοικούν και είναι εξαρτώμενα μέλη, οι υπάλληλοι με σύζυγο ή τέκνα ανάπηρα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, όσοι ασκούν τη γονική μέριμνα τέκνου με δικαστική απόφαση καθώς και υπάλληλοι με σύζυγο σε διαθεσιμότητα.

Πώς θα φύγουν με διαδικασία «εξπρές» οι συμβασιούχοι

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν εκδικαστεί και να έχουν βγει αποφάσεις για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν απασχόληση εργαζομένων βάσει προσωρινών διαταγών στον Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή όσες αγωγές είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013 «εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί». Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες όπως επισημαίνεται εφόσον δεν εκδικαστούν μέχρι 1.11.2013, "παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής".

Σύμφωνα με την νέα διάταξη προβλέπονται ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα ισχύς των προσωρινών διαταγών, εφόσον αυτές εκδοθούν από τα δικαστήρια, αλλά και για την έκδοση των αποφάσεων. Παράλληλα καταργείται το άρθρο 732 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο είχε θεσπισθεί κυρίως για "κραυγαλέες" περιπτώσεις άκυρων απολύσεων π.χ. εγκύων και αφορούσε βασικά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, Σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε το άρθρο «Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζόμενου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση».

Ως προς τους χρόνους εκδίκασης των υποθέσεων:

- Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Εαν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται μέσα σε τριάντα ημέρες , αλλιώς δεν δίνεται προσωρινή διαταγή. Εαν η συζήτηση αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο παύει η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Μόνο εφόσον συζητηθεί η κύρια αίτηση μπορεί να παραταθεί η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Αν η συζήτηση ματαιωθεί δεν χορηγείται νέα προσωρινή διαταγή. Σε περίπτωση μάλιστα που το δικαστήριο παρατείνει την προσωρινή διαταγή τότε το δικαστήριο θα πρέπει να δημοσιεύσει την απόφασή μέσα σε είκοσι ημέρες.

- Ως προς τις υποθέσεις που αφορούν άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Παράλληλα εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται βάσει ασφαλιστικών μέτρων, η αναβολή συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μία φορά και μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρω βίας. Η αναβολή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 40 ημέρες διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Ακολούθως η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. Επίσης αίρεται αυτό αυτοδικαίως σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.
euro2day.gr