Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων της α΄ εξαµηνιαίας περιόδου του έτους 2012

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων της α΄ εξαµηνιαίας περιόδου του έτους 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

Η εξέταση των επενδυτικών σχεδίων των κατηγοριών της Γενικής Επιχειρηµατικότητας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής που υποβλήθηκαν για την α΄ εξαµηνιαία περίοδο του έτους 2012 στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 33/2011 και σε εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3908/2011, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότησή των και των ερµηνευτικών Εγκυκλίων.

Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης συντάχθηκε (προσωρινός) πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, για κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων.

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων δύνανται, µε χρήση του προσωπικού κωδικού τους µέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτηµα υπαγωγής, να ενηµερώνονται από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων ακολουθώντας τα βήµατα του σχετικού Οδηγού, για
την αναλυτική βαθµολογία που έλαβε το επενδυτικό σχέδιό τους,
τη θέση του στη σειρά κατάταξης του πίνακα,
τον αριθµό των επιλέξιµων επενδυτικών σχεδίων µε τα οποία εξαντλείται το ποσό της ενίσχυσης,
τη βαθµολογία που έλαβε το τελευταίο από τα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια.

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων δύνανται, από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 2 Ναυτιλίας (ηµεροµηνία ανάρτησης η 1 Ιουλίου 2013) και για αποκλειστική προθεσµία (10) ηµερών, να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί της βαθµολογίας των.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 5 του Π.∆. 33/2011, ηλεκτρονικά και µόνο αν συνοδεύονται από δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε έντυπη µορφή, εντός της ως άνω προθεσµίας των 10 ηµερών.