Τοπικό Πρόγραμμα LEADER στους Νομούς Ρεθύμνου – Ηρακλείου

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: "Εφαρμογή προσέγγισης LEADER" του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013", προκηρύχθηκε από την Ο.Τ.Δ. ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ το τοπικό πρόγραμμα LEADER, όπως το έχει δημοσιοποιήσει στην 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων επενδύσεων, ιδιωτικού και δημοσίου χαραχτήρα.

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 22η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30.

Δημόσια Δαπάνη:

Η δημόσια δαπάνη που έχει προκηρυχθεί είναι επτά εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (7.232.580,00)

Ποσοστά Επιχορήγησης:

Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι για τις ιδιωτικές επενδύσεις 50%, ενώ αντίστοιχα για της δημόσιες (ΟΤΑ) έως και 100%.

Περιοχή Εφαρμογής:

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER περιλαμβάνει τους παρακάτω Δήμους και τις Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη του προγράμματος:
  • Δήμος Γόρτυνας
  • Δήμος Μαλεβυζίου
  • Δήμος Φαιστού
  • Δήμος Αμαρίου
  • Δήμος Ανωγείων
  • Δήμος Μυλοποτάμου
Η αναπτυξιακή στρατηγική του τοπικού προγράμματος του Ο.Σ.Δ. είναι η συγκρότηση ενός διακριτού εναλλακτικού αγροτουριστικού προϊόντος με την επωνυμία "ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗ"

Διαβάστε εδώ περισσότερες πληρoφορίες για το πρόγραμμα LEADER.epixeiro.gr