Προδημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής της δράσης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)/ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, προτίθεται να προκηρύξει εκ νέου την δράση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» και για τον λόγο αυτό και προκειμένου να προετοιμασθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, προ-δημοσιεύει τον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ή κλάδους της οικονομίας που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού με την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων. Ειδικότερα, στόχος των καινοτομικών συστάδων είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα.

Χαρακτηριστικά των καινοτομικών συστάδων είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα, η ένταση γνώσης, η γεωγραφική τους συγκέντρωση, η διασύνδεση σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών και ο ισχυρός προσανατολισμός σε εξαγωγές.

Η παρούσα δράση υποστηρίζει την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος κοινήςδράσης των μελών των συστάδων (Φάση 1 -πιλοτική λειτουργία, όπως περιγράφεται στα Γενικά Στοιχεία του Οδηγού Εφαρμογής) στους εξής τομείς:
- Αγρο-Βιοτεχνολογία και Τρόφιμα
- Υγεία και Βιοϊατρική
- Πληροφορική, Επικοινωνίες και Υπηρεσίες έντασης Γνώσης
- Ενέργεια και Περιβάλλον
- Υλικά και Χημικά
και εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ το οποίο και θα την χρηματοδοτήσει από κοινού με 2 ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ (στόχου 2).

Δικαιούχοι συμμετοχής στη Δράση είναι: Καινοτόμες συστάδες [επιχειρήσεων, δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και άλλων υποστηρικτικών φορέων], οι οποίες προϋπάρχουν της δημοσίευσης της επικείμενης προκήρυξης, ως δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών φορέων ή/και άλλων υποστηρικτικών οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με διασυνδέσεις σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και συνεργασίες μεταξύ των μελών του δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου φορέα αρωγού) και με συγκεκριμένες στοχεύσεις και επιτεύγματα / επιτυχίες.

Η καινοτομική συστάδα δεν απαιτείται να είναι νομικό πρόσωπο κατά την υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στις καινοτόμες συστάδες και οι δικαιούχοι χρηματοδότησης, προσδιορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής (Κεφάλαιο 6).

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν μέσω σχετικής Προκήρυξης να υποβάλουν πλήρη 5ετή επιχειρηματικά σχέδια (στη βάση συγκεκριμένου υποδείγματος, που δίνεται κατωτέρω -"5-years Business Plan Template"-), για την δημιουργία και ανάπτυξη της καινοτομικής συστάδας, την οργάνωσή της, το επιχειρηματικό της πρότυπο, την στρατηγική της, την βιωσιμότητά της κλπ. Επίσης θα κληθούν να υποβάλουν ειδικότερα χρηματοδοτικά σχέδια των επιλέξιμων επιχειρήσεων και του φορέα αρωγού για τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής του επιχειρηματικού τους σχεδίου (Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας).

Ειδικότερα, στην Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας, η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει αφενός τον φορέα αρωγό για τον συντονισμό και την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών υποδομών, εφόσον χρειάζονται, και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που αποδεδειγμένα γίνονται προς όφελος της συστάδας, και αφετέρου τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων όπως η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η κατάρτιση, η συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, η προβολή προϊόντων, καθώς και η ενδεχόμενη μετεγκατάστασή τους σε κοινές υποδομές.

Υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 4 καινοτομικές συστάδες με μέγιστη δημόσια δαπάνη 3.000.000 € εκάστη. Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 12.924.986 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 15 εκ. € έως 20 εκ. €.

Ο Οδηγός Εφαρμογής της δράσης, περιγράφει αναλυτικά το νομοθετικό- κανονιστικό πλαίσιο, τα χρηματοδοτικά στοιχεία, τους δικαιούχους συμμετοχής και χρηματοδότησης, την διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την υλοποίηση της Δράσης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παρούσα προδημοσίευση δεν δεσμεύει στην έκδοση της σχετικής προκήρυξης να υπάρξουν τυχόν αλλαγές είτε στο τελικό κείμενο του Οδηγού Εφαρμογής και του Business Plan Template, είτε του χρηματοδοτικού πίνακα της δράσης με την περιφερειακή κατανομή της δημόσιας δαπάνης και των οικονομικών του στοιχείων (ανά Περιφέρεια και συνολικά), είτε ακόμα και στα επιτρεπτά όρια δημόσιας δαπάνης ανά πρόταση.
Η δράση θα υλοποιηθεί με βάση την Προκήρυξη και τον εγκεκριμένο Οδηγό Εφαρμογής.

Προβλέπεται υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα εγκατασταθεί στο διαδίκτυο. Για λόγους περιορισμού της γραφειοκρατίας δεν θα κατατεθούν έντυπα ή δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την υποβολή των προτάσεων, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Επικοινωνία:
Ειρήνη Σημαντήρα,
Προϊσταμένη Τμήματος Προκήρυξης και Αξιολόγησης
Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
email: rsim@gsrt.gr

Ξένια Κασδοβασίλη,
Χειριστής Προγράμματος,
Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

anko-eunet.gr