Πότε ισχύουν οι Αδειες Παραγωγής στις Ανανεώσιμες Πηγές

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση για την ισχύ των Αδειών Παραγωγής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με αφορμή τα συχνά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Αρχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί από τη ΡΑΕ ή δεν έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ισχύουν για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο σώμα της Άδειας, έως την ανάκληση, κατάργηση ή ακύρωσή τους".

Επιπλέον, η Αρχή διευκρινίζει ότι η παύση ισχύος της Άδειας δεν επέρχεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών από την έκδοσή της, διάστημα στο όποίο ο δικαιούχος καλείται να κινήσει τη διαδικασία για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.