Διαδικασίες «εξπρές» για επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος

Με επείγουσα εγκύκλιό του, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης ζητεί από τις εφορίες να ακολουθήσουν τις διαδικασίες «εξπρές» που προβλέπονται για την επιστροφή των ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, που ανέρχεται στα 3,2 δισ. ευρώ.

Σε πρώτη φάση θα γίνεται αυτεπαγγέλτως συμψηφισμός χρεών και οφειλών από την εφορία και εν συνεχεία, σε διάστημα 10 ημερών, για ποσά μέχρι 300.000 ευρώ θα εκδίδεται η επιταγή στο όνομα του δικαιούχου, ενώ για μεγαλύτερα ποσά οι επιστροφές θα γίνονται σε διάστημα δύο μηνών ή το αργότερο τριών. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, εντός του Απριλίου 255.000 φυσικά πρόσωπα θα εισπράξουν επιστροφές φόρων εισοδήματος συνολικού ποσού 94,3 εκατ. ευρώ, ενώ σε 78.000 επιχειρήσεις θα επιστραφεί φόρος εισοδήματος ύψους 1,33 δισ. ευρώ σε διάστημα από δέκα ημέρες έως τρεις μήνες (ανάλογα το ύψος του ποσού και αν απαιτείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών). Ακόμα 11.700 επιχειρήσεις αναμένεται να λάβουν επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους σε διάστημα από 10 ημέρες έως τρεις μήνες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εξόφληση των εκκρεμών επιστροφών θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης του Ατομικού Φύλλου Εκπτωσης (ΑΦΕΚ).

1. Οι επιστροφές φόρων (ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος), για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ, θα γίνονται ως εξής:

α) Εφόσον ο δικαιούχος της επιστροφής έχει οφειλές προς το Δημόσιο, το ΑΦΕΚ εξοφλείται συμψηφιστικά αυτεπαγγέλτως από τη ΔΟΥ.

β) Προκειμένου για επιστροφές κάτω των 300.000 ευρώ, θα αποστέλλεται στον δικαιούχο εντός 10 ημερών (από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ) ειδοποίηση, προκειμένου να προσέλθει στη εφορία για την είσπραξη του ποσού, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά πληρωμής. Τα ποσά θα επιστρέφονται άμεσα από τη ΔΟΥ μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει γνωστοποιήσει στη ΔΟΥ τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, τότε το ποσό θα πιστώνεται στον λογαριασμό του εντός 5 ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών.

γ) Προκειμένου για επιστροφές άνω των 300.000 ευρώ, για την πληρωμή των οποίων απαιτείται έγκριση από τον υπουργό Οικονομικών, η αποπληρωμή στους δικαιούχους θα πραγματοποιείται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης.

2. Επιστροφές φόρων για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων και δεν έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ. Ειδικότερα, για επιστροφές ΦΠΑ που δεν έχει γίνει εκκαθάριση:

α) Οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ θα αξιολογούνται άμεσα από τη ΓΓΠΣ και αυτομάτως θα εξαιρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου.

β) Για αιτήσεις των οποίων η επιστροφή διενεργείται άμεσα χωρίς έλεγχο, το ΑΦΕΚ εκδίδεται από τις ΔΟΥ εντός 15 ημερών.

γ) Για τις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος, αυτός ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών ενώ το ΑΦΕΚ εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Η ΓΓΠΣ, για όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, προβαίνει κατόπιν των προβλεπόμενων ελέγχων στους απαραίτητους συμψηφισμούς και επιστρέφει στους δικαιούχος το τυχόν εναπομένον ποσό εντός 15 ημερών από την εκκαθάριση.

Για όσες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, η ΓΓΠΣ εκδίδει και αποστέλλει σε κάθε ΔΟΥ κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και έλεγχο του ποσού. Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της. Μετά τους σχετικούς ελέγχους, για όσους φορολογούμενους έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο φόρος επιστρέφεται στους δικαιούχους εντός 15 ημερών.
kathimerini.gr