Πετρόπουλος:Στα 2,2 εκατ. οι λειτουργικές ζημιές

Oι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου Πετρόπουλος μειώθηκαν το 2012 κατά 21% και ανήλθαν σε €50 εκ. (€63,3 εκ. το 2011), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. 

Αναλυτικά, οι συνολικές πωλήσεις (που συμπεριλαμβάνουν και τις έμμεσες) μειώθηκαν επίσης κατά 21% και ανήλθαν σε € 50,1εκ (€ 63,7 εκ. το 2011). 

Οι αγορές τις οποίες υπηρετεί ο Όμιλος σημείωσαν περαιτέρω πτώση της τάξεως του 30%. 

Η πτώση των πωλήσεων μόνο κατά 21% σε σχέση με το 2011, οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη βαρύτητα των πωλήσεων σε κλάδους που υπέστησαν μικρότερη επιδείνωση (αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την χρησιμότητα της διασποράς των δραστηριοτήτων), αλλά και λόγω αύξησης του μεριδίου στην αγορά των προϊόντων που αντιπροσωπεύει ο Όμιλος. 

Οι λειτουργικές ζημίες μετά τους φόρους ανήλθαν στα €2,2εκ., έναντι ζημιών €1,8 εκ το 2011. 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με επιπλέον €3,4εκ από την αποτίμηση των προς επένδυση ακινήτων στην εύλογη αξία τους. 

Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώνεται στο ιστορικά χαμηλό ύψος του 0,4 περίπου (τιμή κλεισίματος 15/3/13).

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (ίδια κεφάλαια δια του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 45,4% παρά την απομείωση της αξίας των ακινήτων του Ομίλου (ιδιοχρησιμοποιούμενων και προς επένδυση) κατά €8,4 εκ. μετά την εκτίμηση που έγινε στο τέλος του 2012. 

To Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη μη διαμονή μερίσματος για την Χρήση 2012.