Πότε οφείλει ο μισθωτής να αφήσει το ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης;
Τι μπορεί να συμβαίνει μετά τη λήξη της μίσθωσης; Μέχρι πότε πρέπει οι ενοικιαστές να εγκαταλείψουν στο ακίνητο στο οποίο διαμένουν; Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα έχει δύο όψεις, τη νομική και τη ρεαλιστική. Η νομική όψη είναι εν μέρει αυταπόδεικτη.

Την ημέρα της λήξης της μίσθωσης – στις συμβάσεις “ορισμένου χρόνου”, δηλαδή συμβάσεις με προκαθορισμένη διάρκεια (που θυμίζουμε ότι στις συμβάσεις κύριας κατοικίας είναι τουλάχιστον τριετείς), ο μισθωτής οφείλει να αποδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη.

Αν συνεχίσει να μένει στο ακίνητο ο μισθωτής, τότε γίνεται η λεγόμενη “αναμίσθωση” και η μίσθωση γίνεται αορίστου χρόνου.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με καταγγελία. Η καταγγελία “ενεργοποιείται” τουλάχιστον πριν από δεκαπέντε ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μηνός.

Δηλαδή, αν γίνει “καταγγελία” από τον ιδιοκτήτη και ζητήσει ο μισθωτής να αποχωρήσει, την ημερομηνία ενεργοποίησης της καταγγελίας θα πρέπει ο μισθωτής να αποχωρήσει.

Αυτά ήταν οι προβλέψεις του νόμου.

Έστω ότι ο μισθωτής δεν εγκαταλείπει το μίσθιο. Τι θα συμβεί σε αυτή τη περίπτωση; Ο ιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα να ασκήσει τη λεγόμενη “αγωγή απόδοσης μισθίου”.

Ανάλογα με το ύψος του μισθώματος, θα προσδιοριστεί ή σε Ειρηνοδικείο ή σε Πρωτοδικείο. Η απόφαση που θα εκδοθεί κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή.

Δηλαδή, πρακτικά σε άμεσο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση της απόφασης (μετά από 3 εργάσιμες από την επίδοση της απόφασης ως απόγραφο) ο εκμισθωτής θα μπορεί να εξώσει τον μισθωτή – τυχόν δε έφεση του μισθωτή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της έξωσης. Θα πρέπει να υποβληθεί ειδικό αίτημα “αναστολής της εκτέλεσης”.

Πρακτικά, σύμφωνα με το lawpost, οι πιθανότητες ευδοκίμησης όμως είναι μηδενικές.

Σημειώνεται βέβαια ότι κατά το άρθρο 615 ΚΠολΔ το δικαστήριο δικαιούται να ορίσει προθεσμία για την παράδοση ή την απόδοση της χρήσης του μισθίου έως τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.

Επίσης, κατά το διάστημα παραμονής του μισθωτή μέσα στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, αυτός θα οφείλει “αποζημίωση χρήσης” στον ιδιοκτήτη, που θα ισούται με την πραγματική και τρέχουσα μισθωτική αξία του μισθίου (όχι υποχρεωτικά ίση με το μίσθωμα που κατέβαλλε όσο η μίσθωση ήταν ενεργή).

dnews.gr

Μην χάνετε σημαντικές εξελίξεις
Κάντε εγγραφή στο Newsletter της ERGON με ένα κλικ
είναι δωρεάν, χωρίς χρήση cookies, χωρίς κουραστικές διαφημίσεις