ΤΕΕ: Ανοίγει η πλατφόρμα εντοπισμού αυθαιρέτων


Από τις αρχές του νέου έτους τίθεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών, στην οποία θα καταχωρίζονται και καταγγελίες πολιτών, μέσω του συστήματος TAXIS, που θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Τεχνική Έκθεση Μηχα­νικού.
Η σχετική αναγγελία γίνεται από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση, που ανακοινώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα προωθήσει μέχρι το τέλος του έτους στη Βουλή, ώστε να επανέλθει η δυνατότητα τακτοποίησης μεγάλων αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, αναφέρει σε δήλωση του ότι: «σε σχέση με το παρελθόν τα εργαλεία που έχει πλέον η πολιτεία για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης, είτε σε μεγάλα είτε σε μικρά ακίνητα, είναι πολλαπλάσια».


Ο πρόεδρος του ΤΕΕ παράλληλα υπογραμμίζει ότι: «καμία αυθαιρεσία, κανένα αυθαίρετο που έγινε μετά τις 28/7/2011 δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ανεκτό, δεν πρόκειται ποτέ να νομιμοποιηθεί. Το αντίθετο μάλιστα, προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μέχρι την κατεδάφιση», σε δηλώσεις τους στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Πλατφόρμα εντοπισμού αυθαιρέτων και ταχείας κλήρωσης ελεγκτή δόμησης

Από τις αρχές του νέου έτους το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ θα λειτουργήσουν και νέο ηλεκτρονικό σύστημα, μέσα από το οποίο θα γίνονται ηλεκτρονικά καταγγελίες για αυθαίρετα και αυθαιρεσίες, με ταχεία κλήρωση ελεγκτή δόμησης για άμεσο έλεγχο κάθε καταγγελίας και την επιβολή προστίμου σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης κατασκευής αναγγέλλει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Σημειώνεται ότι με υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αριθ. 2871, τεύχος Β΄ 5 Ιουλίου 2019), με τίτλο «Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμή­ματος Δ’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗ­ΣΗΣ του ν. 4495/2017», καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάπτυξης πληροφο­ριακού συστήματος και διαχειριστής του συστήματος για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών, από το ΤΕΕ, όπως επίσης οι κανόνες ορισμού με ηλεκτρονική κλήρωση Ελεγκτών Δόμησης, οι διαδικασίες ελέγχου και οι αποζημιώσεις τους.

Πως θα γίνεται ο εντοπισμός

Για τον εντοπισμό των αυθαίρετων κατασκευών προβλέπεται ότι γίνεται αυτεπαγγέλτως, ή κατό­πιν καταγγελίας, ή κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, ή κατ’ εντολή του Περιφερειακού Παρατηρητη­ρίου ή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και ειδικότερα:

Καταγγελία από πολίτες: Η καταχώριση αίτησης για έλεγχο ακινήτου (κα­ταγγελίας) από πολίτες γίνεται μέσω διασύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS. Ο πολίτης εισέρχεται στο Σύστημα εντοπισμού αυθαιρέτων χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS. Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία χωρικού εντοπισμού του ακινήτου (διεύθυνση, όροφος, αριθμός ιδιοκτησίας κ.λπ.) και τα στοιχεία του κυρίου του ακινήτου, εφόσον είναι γνωστά στον αιτούντα. Ο καταγγέλλων εισάγει στοιχεία επικοινωνίας του τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Παρατηρητήριο για την ενημέρωση του επί της πορείας της διαδικασίας ελέγχου. Αν η καταγγελία αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε εντός σχεδίου ή εντός οικισμού περιοχή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τεκμηριωμένη Τεχνική Έκθεση Μηχα­νικού για τη στοιχειοθέτηση της καταγγελίας. Εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν καταγγελίας, αφορά μόνο το τμήμα του ακινήτου που αφορά η καταγγελία.

Αυτεπαγγέλτως ή μέσω δειγματοληπτι­κού ελέγχου: Σε περίπτωση αυτεπάγγελτου ή δειγματοληπτι­κού ελέγχου, το Τοπικό Παρατηρητήριο καταχωρίζει στο Σύστημα εντοπισμού αυθαιρέτων τα πλήρη στοι­χεία χωρικού εντοπισμού του ακινήτου (διεύθυνση, όροφος, αριθμός ιδιοκτησίας κ.λπ.). Εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν εντολής από το Περιφερει­ακό Παρατηρητήριο ή το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, τα στοιχεία καταχωρίζονται στο Σύστη­μα εντοπισμού αυθαιρέτων από το αντίστοιχο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος αφορά το σύνολο του ακινήτου.

Ορισμός Ελεγκτών Δόμησης

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρακολουθεί την καταχώριση των αιτήσεων προκειμένου να δώσει εντο­λή κλήρωσης Ελεγκτών Δόμησης μέσω του Συστήματος εντοπισμού αυθαιρέτων, το οποίο διασυνδέεται με το Σύ­στημα Ελεγκτών Δόμησης. Το Τοπικό Παρατηρητήριο κα­ταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα την οικοδομική άδεια, την άδεια δόμησης ή και δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους ένταξης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων καθώς και την Τιμή Ζώνης που ισχύει στην περιοχή. Μετά την κατα­χώριση των ως άνω στοιχείων, ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση δύο Ελεγκτές Δόμησης από το Μητρώο Ελε­γκτών Δόμησης, σύμφωνα με τα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέ­ψεων, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία για τη δι­απίστωση και τον χαρακτηρισμό αυθαιρέτου. Ειδικότερα:

α) Ο έλεγχος κάθε αίτησης διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση του ΥΠΕΝ, (ΦΕΚ αριθ. 2871, τεύχος Β΄ 5 Ιουλίου 2019).

β) Η κλήρωση των Ελεγκτών Δόμησης γίνεται με κρι­τήριο την απόσταση από το ακίνητο. Αρχικά συμμετέ­χουν στην κλήρωση Ελεγκτές Δόμησης οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής Δόμησης στο Μητρώο, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε συμμετέχουν στην κλήρωση Ελεγκτές Δόμησης με επαγγελματική έδρα εντός της οικείας Περιφέρειας και εάν δεν υπάρχουν, εντός των ορίων της οικείας Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης.

γ) Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελεγκτών Δόμησης στο Μητρώο μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι μικρότερος ή ίσος του δέκα, η κλή­ρωση των Ελεγκτών Δόμησης γίνεται μεταξύ των εγγε­γραμμένων Ελεγκτών Δόμησης, οι οποίοι έχουν επαγ­γελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφέρειας που βρίσκεται το ακίνητο.

δ) Κατά την ηλεκτρονική κλήρωση οι Ελεγκτές Δό­μησης που έχουν ήδη κληρωθεί δεν συμμετέχουν στις επόμενες κληρώσεις μέχρι όλοι οι Ελεγκτές να διεξάγουν τον ίδιο αριθμό ελέγχων.

Ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει από Ελεγκτή Δόμησης σε κτίριο ή τμήμα αυτού εφόσον:

α) έχει εμπλακεί ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, στη μελέτη ή κατα­σκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση του έργου ή σε δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους τακτοποίησης αυθαίρετων κατα­σκευών ή χρήσεων,

β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρό­σωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλ­ληλος,

γ) έχει διενεργήσει προηγούμενο έλεγχο στο ακίνητο ή σε τμήμα αυτού.


Εντός 48 ωρών από την ηλεκτρονική κλήρωση

Το πληροφοριακό σύστημα, αυτόματα, εντός 48 ωρών από την ηλεκτρονική κλήρωση, ορίζει και ενημερώνει τους Ελεγκτές Δόμησης σχετικά με το είδος του ελέγχου. Έκαστος Ελεγκτής Δόμησης υποχρεούται εντός δύο εργάσιμων ημερών να ενη­μερώσει το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή μη του ορισμού του και σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας η κλήρωση επαναλαμβάνεται αυτόματα.

-Κάθε Ελεγκτής Δόμησης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τον ορισμό του μέχρι δέκα φορές εντός διαστήμα­τος τριών ετών. Πέραν αυτών διαγράφεται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα δύο ετών, με την επι­φύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Η περίπτωση της άρνησης του ορισμού από τον Ελεγκτή Δόμησης, λόγω της απόστασης από το έργο δεν προσμετράται για τη διαγραφή του Ελεγκτή Δόμησης από το Μητρώο, μετά όμως από επαρκή αιτιολόγηση της άρνησης. Σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα καθώς και σε περιπτώσεις νήσων, η άρνηση ορισμού θεωρείται επαρκώς αιτιολογημένη.

ecopress.gr