Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτωνΗ παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, εντάχθηκε σε νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Συγκεκριμένα, με διατάξεις που προστέθηκαν σε Σχέδιο Νόμου με θέμα “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης“, προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας απομάκρυνσης νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και πληρούν κάθε άλλη προϋπόθεση λειτουργίας, εκτός από τη συμβατότητα της χρήσης γης. Με τον τρόπο αυτό σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων αυτών, καθώς τους χορηγείται εύλογος χρόνος υπαγωγής στο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, προς μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Διαβάστε παρακάτω τις προτεινόμενες διατάξεις:

Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 ν. 3982/2011

Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί της προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, παρατείνεται η προθεσμία του πρώτου και του τετάρτου εδαφίου και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2027. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτήν με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτόν βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια μέχρι 31.12.2027. Ως «νόμιμα υφιστάμενες» νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες διαθέτουν τον απαιτούμενο διοικητικό τύπο λειτουργίας τους σε ισχύ, καθώς και εκείνες, οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της διοικητικής διαδικασίας για τη λειτουργία τους, εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/2006 (Α’ 162).».


Παραχώρηση ακινήτων στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης

Επιπλέον, στο ίδιο Σχέδιο Νόμου έχουν ενταχθεί και διατάξεις που αφορούν στην παραχώρηση ακινήτων ευρισκομένων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης εδαφών, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ευρίσκονται εντός ζωνών απολιγνιτοποίησης, προς την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την εν λόγω εταιρεία στο έργο της, προς τον σκοπό αναβάθμισης των εδαφών εντός των ζωνών απολιγνιτοποίησης και δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών στις οποίες αυτά βρίσκονται, δίνοντας τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ακινήτων, τα οποία μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Η αξιοποίηση αυτή δε, συνάδει απολύτως με το γενικότερο πνεύμα της σκοπούμενης απολιγνιτοποίησης των ανωτέρω περιοχών (κοινωνικά δίκαιη, βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη).

Διαβάστε παρακάτω τις προτεινόμενες διατάξεις:

Παραχώρηση ακινήτων ευρισκομένων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης – Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012

Στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012 (Α ́ 66), περί παραχωρήσεων ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από αίτηση της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» δύνανται να παραχωρούνται, κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα της περ. α) της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, του τομέα μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, για καινοτόμες και νεοφυείς δραστηριότητες, καθώς και για επενδύσεις, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και συστήματα αποθήκευσης. Η παραχώρηση γίνεται κατά ανώτατο όριο για σαράντα (40) έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον είκοσι (20) έτη.

Στη σχετική αίτηση περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στην ίδια απόφαση αναγράφονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, η χρονική διάρκειά της, το τίμημα, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» υπεκμισθώνει, είτε κατά τμήματα, είτε στο σύνολό τους, τα ακίνητα που της παραχωρήθηκαν. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του εισπραττόμενου μισθώματος, για την υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών σκοπών, εφαρμοζόμενου του άρθρου 9. Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» εντός προθεσμίας: α) έξι (6) ετών από την παραχώρηση, υπεκμισθώνει τα παραχωρούμενα ακίνητα, και β) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης υπεκμίσθωσης, ενημερώνει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξέδωσε την απόφαση της παραχώρησης για την υπεκμίσθωσή τους, άλλως ανακαλείται η παραχώρηση.».


news.b2green.gr