Η “Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου” είναι γεγονός - Ποιους αφορά


Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) είναι γεγονός και ήδη έχει ενεργοποιηθεί ύστερα από την απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5447/2020. Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» πραγματοποιήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Η ΗΤΚ αφορά τόσο ολόκληρα κτίρια όσο και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (οριζόντιες ή κάθετες). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για υπαγωγή στην ΗΤΚ έχουν όλα τα κτίρια, υφιστάμενα και νέα. Έτσι, η ΗΤΚ θα αποτελέσει σταδιακά το ψηφιακό μητρώο του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Τι ισχύει για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Οι τακτοποιήσεις αυθαιρέτων των κατηγοριών 1 έως 4 που υπάχθηκαν (ή θα υπαχθούν) στους αντίστοιχους Νόμους, θα θεωρούνται ολοκληρωμένες μόνον όταν οι ιδιοκτήτες θα έχουν ολοκληρώσει και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Η μη έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ισοδυναμεί με μη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών.

Τι ισχύει για τα υφιστάμενα κτίρια

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι υποχρεωτική για τα υφιστάμενα κτίρια κατά την μεταβίβασή τους και θα είναι διαθέσιμη είτε για ολόκληρο το κτίριο είτε για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία χωριστά.

Για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες (π.χ. διαμέρισμα οικοδομής) θα ισχύει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και σύμφωνα με την τελευταία τροπολογία, θα περιλαμβάνει:

  • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία,
  • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,
  • το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
  • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων,
  • τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, αν αυτή δεν ταυτίζεται με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας,
  • το δελτίο δομικής τρωτότητας,
  • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ’ όσον υπάρχουν,
  • το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

 

Τι ισχύει για τις νέες οικοδομικές άδειες

Όσον αφορά τις οικοδομές που θα κατασκευάζονται εφεξής, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι υποχρεωτική με την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση η ηλεκτρονική ταυτότητα θα εκδίδεται μόνο σε επίπεδο κτιρίου, αντλώντας όλα τα στοιχεία από την οικοδομική άδεια.

Σε κάθε περίπτωση, το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα εκδίδεται από ιδιώτες μηχανικούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας.