Η αντισεισμική ενίσχυση μπαίνει στα ευρωπαϊκά προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά περνά στην πράξη και με επίσημο τρόπο συνδέει τα νέα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης με τη σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων.


Με αφετηρία την υλοποίηση Ευρωπαϊκού πιλοτικού έργου, με τίτλο «Ολοκληρωμένες Τεχνικές για τη Σεισμική Ενίσχυση και της Ενεργειακή Απόδοση Υφιστάμενων Κτιρίων», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί ταχύτατες εξελίξεις, οι οποίες οδηγούν σε νέες προδιαγραφές και νέους κανόνες χρηματοδότησης των προγραμμάτων κτιριακής ανακαίνισης.


Το Ευρωπαϊκό πιλοτικό έργο, συνδέει ευθέως τις χρηματοδοτήσεις της «Πράσινης Συμφωνίας» και του «Κύματος Ανακαινίσεων» της ΕΕ με την εφαρμογή των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης και σεισμικής αναβάθμισης των κτιρίων αναφέρει στο ecopress ο κ. Άρης Χατζηδάκης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), αντιπρόεδρος του ΟΑΣΠ και συμμετέχων σε επιτροπή, που έχουν συστήσει από κοινού ΟΑΣΠ και ΤΕΕ.


Ο κ Χατζηδάκης σημειώνει ακόμη ότι με σημείο αναφοράς το νέο πιλοτικό πρόγραμμα οι θεσμικές εξελίξεις που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τομέα των κατασκευών συζητούνται σε ειδική εκδήλωση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «σεισμικός και ενεργειακός εξοπλισμός των κτιρίων», η οποία πραγματοποιείται στις 20 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων, στην οποία έχει προσκληθεί και θα ασκήσει παρέμβαση ως πρόεδρος του ECCE.


Ταχύτατες εξελίξεις

Οι εξελίξεις θα είναι ταχύτατες προβλέπει ο κ Χατζηδάκης και προεξοφλεί ότι θα οδηγήσουν στην αναμόρφωση των προγραμμάτων αναβάθμισης κτιρίων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες μέλη της. Σημειώνει ότι και στη χώρα μας θα εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες στα σχετικά προγράμματα, που χρηματοδοτεί η ΕΕ, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ- Αυτονομώ» από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της «Πράσινης Συμφωνίας» και του «Κύματος Ανακαινίσεων» της ΕΕ για την περίοδο 2021-2030.


Σύντομα θα υπάρξουν ενιαίος τρόπος βαθμονόμησης της σεισμικής κατάταξης των κτιρίων, όπως αντίστοιχα ισχύσει με την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων και οι τεχνικοί κανόνες για την σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο πρόεδρος του ECCE.


Παράλληλα αναφέρει ότι σε ελληνικό επίπεδο η επιτροπή, που έχουν συστήσει από κοινού ΟΑΣΠ και ΤΕΕ επιταχύνει το έργο της, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές εξελίξεις το ΤΕΕ, ως επίσημος τεχνικός σύμβουλός της πολιτείας, να είναι έτοιμο σε σύντομο χρόνο, να καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις προς την κυβέρνηση για την ενσωμάτωση παράλληλα με τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και των δράσεων σεισμικής ενίσχυσης των ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων στα προγράμματα κτιριακής ανακαίνισης.


Το Ευρωπαϊκό πιλοτικό έργο

Το Ευρωπαϊκό πιλοτικό έργο, με τίτλο «Ολοκληρωμένες Τεχνικές για τη Σεισμική Ενίσχυση και της Ενεργειακή Απόδοση Υφιστάμενων Κτιρίων», σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΕΕ θα προτείνει μια ολιστική προσέγγιση για την ταυτόχρονη βελτίωση της σεισμικής ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος.


Στην υλοποίηση του το πρόγραμμα θα συνδυάζει τις δράσεις ανακαίνισης, ιδίως των γερασμένων κτιρίων, που μειώνουν την ευπάθεια των κτιρίων και προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή από τι σεισμικό κίνδυνο, με την ενεργειακή απόδοση τους, ώστε να μειωθεί η συμμετοχή του κτιριακού τομέα στις εκπομπές C02 και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια.


Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει προσαρμογή προτύπων και τεχνικών κανόνων για την οικοδόμηση τυπολογιών, κλιματικής και σεισμικής έκθεσης σε κάθε κράτος μέλος, προσδιορίζοντας κατάλληλα σενάρια παρέμβασης και μέτρα που ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις σε ασφαλείς υποδομές.


Τα ευρήματά του προγράμματος θα βοηθήσουν στην επίτευξη μακροχρόνιων πολιτικών στόχων και θα παρέχουν στη βιομηχανία καινοτόμες μεθόδους για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων της ΕΕ. Επιπλέον, η επιτυχία του προγράμματος θα συμβάλει στη διατήρηση της πλούσιας αρχιτεκτονικής ταυτότητας του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος.


Το πιλοτικό πρόγραμμα υποστηρίζει άμεσα πολλές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της «Πράσινης Συμφωνίας» για ανακαίνιση κτιρίων με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Παρέχει το τεχνικό υπόβαθρο για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Κύμα Ανακαινίσεων» και αποσκοπεί στην δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κτιρίων.


Οι άξονες

Οι άξονες του προγράμματος παρουσιάζονται ως εξής:
  • Η οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης Ευρώπης
  • Παροχή γνώσεων για την προστασία ανθρώπινων ζωών από σεισμούς που απειλούν σπίτια και δημόσια κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Οικοδόμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας
  • Μια ολιστική προσέγγιση που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα συνδυάζοντας σεισμικές βελτιώσεις και βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης.
  • Σχεδιασμός για το περιβάλλον
  • Μείωση των εκπομπών C02 μέσω διαρθρωτικών και ενεργειακών βελτιώσεων που αποφεύγουν την ανάγκη κατεδάφισης και ανοικοδόμησης επισφαλών κτιρίων
  • Διατήρηση της γοητείας και της ιστορίας της ΕΕ
  • Τα γηράσκοντα κτίρια αποτελούν σημαντικό μέρος της ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής. Επομένως, κάθε μετασκευή και αναβάθμιση διατηρούν ένα αναντικατάστατο στοιχείο της ΕΕ.
  • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων και τεχνικών παρεμβάσεων για την σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων και είναι έτοιμο να συμβάλει στις ευρωπαϊκές αποφάσεις και εξελίξεις. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί ομάδα εργασίας η οποία έχει καταλήξει σε πόρισμα που προβλέπει της καθιέρωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την σεισμική θωράκιση των κτιρίων, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος και της κοινωνίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με κοινούς πόρους και μηχανισμούς.


Η ομάδα εργασίας για την παραγωγή αυτής της εργασίας αποτελείται από τους: Άρη Χατζιδάκη, Ανδρέα Μπράντνερ, Ανδρέα Θεοδότου, Μπράνκο Ζάντνικ, Ιβάν Πάσκα, Πολ Κάουλαν, Νικόλαο Κυριακίδη και τον Πλάτωνα Στυλιανού, ως συντονιστή της ομάδας.


Συνέντευξη στον Αργύρη Δεμερτζή
ecopress.gr