ΕΣΠΑ: Οι ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια ενόψει της πανδημίας

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ, τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τα ληφθέντα μέτρα της πολιτείας και του ΕΦΕΠΑΕ για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και με σκοπό τη διευκόλυνση της έγκαιρης ρευστότητας των επιχειρήσεων ενημερώνει για τα εξής: 

1) Υπενθυμίζεται ότι έχουν ανασταλεί, μέχρι νεωτέρας, οι επιτόπιες επαληθεύσεις στις επιχειρήσεις από τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΕΠΑΕ για τον έλεγχο και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ). 

2) Υπενθυμίζεται ότι με την 178/329/Α3/24-3-2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης έχουν ανασταλεί όλες οι δεσμευτικές ημερομηνίες σε όλες τις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ (δείτε τη σχετική απόφαση εδώ). 

3) Οι Δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτημα τελικής επαλήθευσης και το οποίο δε βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΦΕΠΑΕ μετά το πέρας ήδη διενεργεθείσας επιτόπιας επαλήθευσης, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον τηρούν τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης που έχουν ενταχθεί, να αιτηθούν την ακύρωση του αιτήματος επαλήθευσης προκειμένου να υποβάλουν αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης για την πιστοποίηση του 80% των δαπανών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που έχουν υλοποιήσει. Η ενέργεια της απόσυρσης και επανυποβολής απαιτεί υποβολή στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ: α. Έντυπης Υπεύθυνης Δήλωσης Ν1599/86 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης (πρωτότυπη με courier ή έγχρωμα σκαναρισμένη στο info1@e-kepa.gr) ή β. Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης Ν1599/86 μέσω του gov.gr, με την οποία θα αιτείται την απόσυρση του αιτήματος τελικής επαλήθευσης, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης έως το 80% των υλοποιηθεισών δαπανών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Συνιστάται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το έργο τους να υποβάλλουν εφόσον έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα για το 80% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της κάθε Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. 

4) Για την επικοινωνία των Δικαιούχων με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Οι Δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα υποβολής των αιτημάτων τους σε ηλεκτρονική μορφή με οργανωμένο τρόπο ανά αρχείο (δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση). Οι διαδικασίες και ενέργειες επικοινωνίας ανανεώνονται συνεχώς ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

5) Σχετικά με την αποστολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης από τους Δικαιούχους των Δράσεων στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διευκρινίζονται τα εξής : 

 5.1) Εφόσον το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται ηλεκτρονικά (π.χ. Φορολογική ενημερότητα από taxisnet– όχι πρωτότυπη από ΔΟΥ, Ασφαλιστική ενημερότητα από ηλεκτρονικό σύστημα ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), Υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr ή με ψηφιακή υπογραφή, Βεβαιώσεις Πρωτοδικείων από την πλατφόρμα gov.gr ή από άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα) και δεν υφίσταται διαφορετικό πρωτότυπο, τότε ο Δικαιούχος δύναται να τα αποστείλει στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ηλεκτρονικά στο info@e–kepa.gr ή στο mail του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει. 
  5.2) Εφόσον μέρος ή το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται πρωτότυπα από υπηρεσίες, όπου προσέρχεται ο Δικαιούχος (π.χ. Υ.Δ. με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠΑστυνομία, Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα από ΔΟΥ και όχι από το taxisnet, κ.λ.π.) τότε ο Δικαιούχος μπορεί να τα αποστείλει έγχρωμα σκαναρισμένα με e-mail στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (info@e-kepa.gr). 

Για περισσότερη και έγκυρη ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : www.kepa-anem.gr. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση : https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/

τηλ. 2310.480.000, Ώρες : 8:30-16:30  / info@e-kepa.gr


Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό μας στο email σας