Τι πρέπει να ξέρετε για τις καλυπτόμενες ζημίες από Βασική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Τις καλυπτόμενες ζημίες από βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης συμπεριέλαβε στο ερμηνευτικό της λεξικό η ΕΑΕΕ. Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής:

1. Στην Ασφαλιστική Σύμβαση Αστικής Ευθύνης και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο που αφορά στην έκταση (αντικείμενο) της ασφαλιστικής κάλυψης είθισται να προβλέπεται ότι o Ασφαλιστής καλείται, σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης που έχει συμφωνήσει με τον Ασφαλισμένο του (Γενικούς και Ειδικούς όρους / εξαιρέσεις / προϋποθέσεις, Πίνακα Ασφάλισης και τυχόν Πρόσθετες Πράξεις), να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο καταβάλλοντάς του τα χρηματικά ποσά, τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται ως αστικώς υπεύθυνος – σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας – να καταβάλει ως αποζημίωση σε Τρίτο για ζημιά που υπέστη ο τελευταίος από εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου.

Στην Ασφαλιστική Σύμβαση αναφέρεται επιπλέον ότι στο ποσό της αποζημίωσης συμπεριλαμβάνονται τα νομικά έξοδα που αφορούν άμεσα στην απόκρουση ή ικανοποίηση της ζημιάς.

2. Η γενική αναφορά στην ασφαλιστική κάλυψη της υποχρέωσης αποζημίωσης που μπορεί ο Ασφαλισμένος να έχει έναντι του Τρίτου βάσει του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας, αναδεικνύει τον χαρακτήρα της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης ως κατά κανόνα Ασφαλιστικής Σύμβασης κατά παντός κινδύνου – ή κατά πάσης ευθύνης, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

3. Είναι ωστόσο γεγονός ότι η αποζημίωση που μπορεί να αξιώσει ο ζημιωθείς βάσει των διατάξεων περί αδικοπραξίας του ελληνικού Αστικού Κώδικα (άρθρα 914 επ. ΑΚ) είναι ιδιαίτερα ευρεία, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει την αποκατάσταση κάθε άμεσης & έμμεσης ζημίας, καθώς και αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη. Επίσης ο Αστικός Κώδικας παρέχει κάλυψη σε κάθε περίπτωση αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των ζημιών που είναι αποτέλεσμα δόλιων πράξεων ή παραλείψεων.

4. Μία Ασφαλιστική Σύμβαση Αστικής Ευθύνης δεν μπορεί να καλύπτει όλες ανεξαιρέτως τις παραπάνω αναφερόμενες αξιώσεις και δαπάνες που ενδέχεται να πηγάζουν από τις διατάξεις του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας. Το βασικό περιεχόμενο της ασφάλισης Αστικής Ευθύνης ρύθμισε για πρώτη φορά, σε βασικό επίπεδο, ο νόμος 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2496/1997, το οποίο παραμένει αμετάβλητο από τη θέσπισή του, «η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες, που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη». Το ίδιο άρθρο 25 διευκρινίζει επιπλέον ότι δεν παρέχεται κάλυψη, αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου. Στη συνέχεια και πέραν του βασικού πλαισίου που προβλέπει ο ν. 2496/1997, με τους επιμέρους γενικούς & ειδικούς όρους/προϋποθέσεις και εξαιρέσεις της Ασφαλιστικής Σύμβασης που συμφωνούνται μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου, η κάθε ασφαλιστική επιχείρηση προβαίνει στον καθορισμό της έκτασης παρεχόμενης ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης και των καλυπτόμενων από αυτήν δαπανών. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται το τελικό περιεχόμενο & η έκταση της κάλυψης μίας Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης.

Καλυπτόμενη ζημία από βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Η έκταση της κάλυψης μίας Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης εξαρτάται πάντα από τους γενικούς & ειδικούς όρους/προϋποθέσεις και εξαιρέσεις που προβλέπει. Σε γενικές γραμμές και ως μέρος της βασικής τους κάλυψης, οι Ασφαλιστικές Συμβάσεις Αστικής Ευθύνης καλύπτουν τις δαπάνες για την αποκατάσταση της άμεσης ζημίας που υπέστη ο Τρίτος από εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, καθώς και τα δικαστικά έξοδα του Ασφαλισμένου για την άμυνά του κατά των βάσιμων ή και αβάσιμων απαιτήσεων των τρίτων. Οι έμμεσες ζημίες του Τρίτου και τα τυχόν διαφυγόντα κέρδη που δικαιούται ο τελευταίος να αξιώσει από τον Ασφαλισμένο βάσει του δικαίου της αδικοπραξίας συνήθως δεν περιλαμβάνονται στις βασικές καλύψεις μίας Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης, αλλά μπορούν να καλυφθούν (μερικώς ή στο σύνολό τους) με ειδικό όρο που θα περιληφθεί για τον σκοπό αυτό στην Ασφαλιστική Σύμβαση. Ως καλυπτόμενη Ζημία στην Ασφαλιστική Σύμβαση Αστικής Ευθύνης είθισται να ορίζεται η Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημία Τρίτου που είναι αποτέλεσμα της καλυπτόμενης από την Ασφαλιστική Σύμβαση εξ αμελείας πράξης ή παράλειψης του Ασφαλισμένου.

Για τους σκοπούς της Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, ισχύουν τα εξής:

Σωματική Βλάβη είναι ο τραυματισμός, ασθένεια ή θάνατος Τρίτου.

Δεν αποτελεί Σωματική Βλάβη η προσβολή ή βλάβη οποιουδήποτε άυλου αγαθού, όπως, ενδεικτικά, της προσωπικότητας, του ονόματος, της τιμής, της υπόληψης, η βλάβη από δυσφήμιση, κλπ.

Υλική Ζημία είναι η βλάβη (φθορά, αλλοίωση ή καταστροφή) ή απώλεια χρήσης περιουσιακών στοιχείων της υλικής μόνον περιουσίας Τρίτου.

-Δεν αποτελεί Υλική Ζημία η φυσιολογική φθορά/φυσική απομείωση αξίας.

– Επίσης, δεν αποτελούν Υλική Ζημία κάθε είδους αποθετική ζημία, όπως η έμμεση ή επακόλουθη ή αποθετική δυσμενής οικονομική συνέπεια, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνεπειών εκ της παύσεως / διακοπής παρεμποδίσεως της δραστηριότητάς του Τρίτου, ποινικών ρητρών και των κάθε είδους προστίμων ή ποινών που επιβάλλονται στον Ασφαλισμένο, αποζημιώσεων λόγω καθυστέρησης ή μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, απώλειας σύμβασης ή πελατείας.

-Δεν καλύπτεται επίσης κάθε ζημιά που σχετίζεται με ηλεκτρονικά δεδομένα.

Σημείωση : Πρέπει να σημειωθεί ότι Ζημιές που δεν καλύπτονται από τη βασική Ασφαλιστική Σύμβαση Αστικής Ευθύνης δεν σημαίνει ότι παραμένουν ανασφάλιστες. Η ασφαλιστική κάλυψη αυτών είναι δυνατή είτε με πρόσθετους όρους / επεκτάσεις της βασικής Ασφαλιστικής Σύμβασης Αστικής Ευθύνης (π.χ. διευρύνοντας την ασφάλιση παρέχοντας κάλυψη για αποθετικές ζημιές συνεπεία καλυπτόμενης σωματικής βλάβης / υλικής ζημίας ή και για οικονομικές ζημιές οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με υλική ζημία ή σωματική βλάβη) είτε με άλλες ασφαλιστικές συμβάσεις ειδικών καλύψεων (π.χ. ασφάλιση κινδύνων κυβερνοχώρου, ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης, ασφάλιση χρηματικών απωλειών).

Ενδεικτικά καλυπτόμενες δαπάνες από βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Με δεδομένα τα ανωτέρω, παρατίθενται κατωτέρω ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων δαπανών από μία βασική Ασφαλιστική Σύμβαση αστικής ευθύνης. 

Ειδικότερα:

1. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης του Τρίτου, η Ασφαλιστική Σύμβαση αστικής ευθύνης καλύπτει ενδεικτικά τις ακόλουθες δαπάνες :

– ιατρικά έξοδα

– φυσικοθεραπείες αποκατάστασης

– αμοιβή πρόσληψης νοσοκόμας ή οικιακής βοηθού

– έξοδα ειδικής διατροφής κ.α..

2. Σε περίπτωση υλικής ζημίας του Τρίτου, η Ασφαλιστική Σύμβαση αστικής ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες για την αποκατάσταση της άμεσης υλικής ζημίας ή της άμεσης οικονομικής απώλειας που υπέστη ο Τρίτος.

3. Η Ασφαλιστική Σύμβαση αστικής ευθύνης καλύπτει επιπλέον τη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη ο Τρίτος, υπό την προϋπόθεση ότι η ηθική βλάβη του Τρίτου επήλθε ως αποτέλεσμα καλυπτόμενης από το ασφαλιστήριο Σωματικής Βλάβης ή Υλικής Ζημιάς του. Σε περίπτωση που επέλθει θάνατος του Τρίτου, η Ασφαλιστική Σύμβαση αστικής ευθύνης καλύπτει και τη χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη των συγγενών του Τρίτου.

4. Η Ασφαλιστική Σύμβαση αστικής ευθύνης καλύπτει τέλος το σύνολο των νομικών εξόδων και δικαστικών δαπανών (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, πραγματογνωμοσύνες) που πληρώνονται με την συγκατάθεση του Ασφαλιστή για την εκπροσώπηση του Ασφαλισμένου σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου ή ανακριτικής αρχής και αφορούν άμεσα στην αντίκρουση /ικανοποίηση αξιώσεων Τρίτων έναντι του Ασφαλισμένου για ζημία που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

Ο Ασφαλιστής καλύπτει και τους τόκους, που προστίθενται και επαυξάνουν το κύριο ποσό της οφειλής του Ασφαλισμένου έναντι του Τρίτου. Διευκρινίζεται ότι συνήθως τα δικαστικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται στο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Σύμβασης που αναγράφεται στο πίνακα ασφάλισης (Ασφαλιστήριο) εκτός εάν διαφορετικά συμφωνείται.

insurancedaily.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!