Αλλαγές στο Δίκαιο των ΕΠΕ και των ΑΕ

Το ΕΒΕΘ εφιστά την προσοχή των μελών του στις εκτεταμένες αλλαγές που επέφεραν οι νόμοι 4541/2018 και 4548/2018, οι οποίες αναμόρφωσαν το δίκαιο των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Ανωνύμων Εταιρειών αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι:

α) οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης αόριστης διάρκειας έχουν υποχρέωση να προβούν σε τροποποίηση του καταστατικού τους και να ορίσουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας της εταιρείας τους, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021 (άρθρο 12 του ν. 4541/2018). Οι εταιρείες που δεν θα ανταποκριθούν στα προαναφερθέντα θα τεθούν από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αυτοδίκαια σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης

β) οι Ανώνυμες Εταιρείες με μετοχικό κεφάλαιο κάτω των 25.000 ευρώ είχαν υποχρέωση, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019, να προβούν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου σε 25.000 ευρώ ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής (άρθρο 183 του ν. 4548/2018). Για όσες Ανώνυμες Εταιρείες παρήλθε άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση

γ) οι Ανώνυμες Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές είχαν υποχρέωση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 να προβούν σε αντικατάσταση των ανώνυμων τίτλων τους με ονομαστικούς (άρθρο 184 του ν. 4548/2018). Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, το αργότερο μέχρι την 1.7.2019, είχαν υποχρέωση, με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, να ανακοινώσουν μέσω του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και με άλλα πρόσφορα μέσα τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να εκδοθούν οι νέοι ονομαστικοί τίτλοι. Ενδεχόμενη παράλειψη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες μέχρι την 31.12.2019, παρέχει το δικαίωμα σε μέτοχο που κατέχει ανώνυμες μετοχές να απευθυνθεί στο αρμόδιο δικαστήριο για την αναγνώρισή του ως δικαιούχου, την εγγραφή του στο βιβλίο μετόχων, καθώς και την έκδοση στο όνομά του και την προς εκείνον παράδοση των νέων ονομαστικών τίτλων.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!