Τι κερδίζει, τι χάνει η "Καράτζη ΑΕ" από την πώληση της ΚΕΝ

Την προσοχή των εποπτικών αρχών προσέλκυσε η συμφωνία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΝ Α.Ε. από τη Volton, καθώς παρενέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό το τίμημα της συναλλαγής.

Έτσι, έπειτα από ερώτημα της εποπτικής αρχής η Καράτζη ΑΕ γνωστοποίησε πως το τίμημα ανήλθε στα 14,1 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμήθηκε ότι η θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Καράτζη ΑΕ θα είναι της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ, επίδραση που θα αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση.

Σε ό,τι αφορά στην επίδραση της συμφωνίας στην αγορά, το μερίδιο της ΚΕΝ (µε βάση τα στοιχεία του ενεργειακού χρηµατιστηρίου) ανέρχεται σε 0,83%, ενώ η εξαγοράζουσα Volton (ανήκει στους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης, Δ. Μπάκο και Γ. Καϋµενάκη) κατέχει ποσοστό 0,69%. Η τελευταία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποκτά μία βάση 120.000 συνδρομητών που περιλαμβάνει οικιακούς συνδρομητές καθώς και μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, 250 έμπειρα στελέχη και ένα δίκτυο 30 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Όταν η συμφωνία λάβει την έγκριση των εποπτικών αρχών, μένει να διαπιστωθεί ποιο ποσοστό από το μερίδιο της ΚΕΝ θα αφομοιώσει η Volton Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε.καθώς έπειτα από μια εξαγορά υπάρχει το ενδεχόμενο υφιστάμενοι πελάτες να επιλέξουν άλλο πάροχο. Ως προς το τίµηµα, να σημειωθεί πως πέρυσι ο όµιλος της Motor Oil εξαγόρασε την NRG, εταιρεία µε µερίδιο αγοράς 1,35%, έναντι 16,65 εκατ. ευρώ.

Άδεια παραγωγής

Στην αγορά, πάντως, ακόμη και μετά τη διευκρίνιση που πραγματοποιήθηκε, παραμένουν ερωτήματα. Συγκεκριμένα, στην επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει σχετική διευκρίνιση για το κατά πόσον στη συμφωνία εξαγοράς περιλαμβάνεται και η άδεια παραγωγής ρεύµατος ισχύος 660 MW στη Λάρισα που έχει εξασφαλίσει από τη ΡΑΕ ο όµιλος Καράτζη. Επίσης, δεν υπήρξε αναφορά αν περιλαμβάνεται και η άδεια διάθεσης φυσικού αερίου που διαθέτει η εισηγμένη.

Περαιτέρω, στην ενημέρωση προς τους επενδυτές δεν γίνεται γνωστό εάν αναλαμβάνεται δανεισμός της ΚΕΝ από τη Volton, ούτε δόθηκαν στοιχεία για την επίδραση από την πώληση στον κύκλο εργασιών, τα EBITDA και τα κέρδη του ομίλου. Σημειωτέον, η KEN πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 102 εκατ.ευρώ το 2018, με τον όμιλο Καράτζη να ανακοινώνει ενοποιημένες πωλήσεις 182 εκατ. ευρώ.

Στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Καράτζη για τη χρήση 2018, γίνεται αναφορά στον τομέα ενέργειας που περιλαμβάνει όμως και άλλες δραστηριότητες, με κυρία την προμήθεια ρεύματος μέσω ΚΕΝ. Συνολικά ο τομέας ενέργειας συνείσφερε 106,6 εκατ.ευρώ, από τα 182,6 εκατ.ευρώ σε επίπεδο ενοποιημένων πωλήσεων. Σε επίπεδο μικτών κερδών από τον τομέα ενέργειας προήλθαν τα 10,6 εκατ.ευρώ, από τα συνολικά 28 εκατ.ευρώ στο σύνολο του 2018, ενώ από τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 9,9 εκατ.ευρώ, τα 2,5 εκατ. προήλθαν από τον κλάδο της ενέργειας.

Στο 6μηνο 2019, με βαση τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της Καράτζη, ο τομέας ενέργειας σε επίπεδο ομίλου συνείσφερε 64,2 εκατ. ευρώ (ποσοστό 59,6%) από τα συνολικές πωλήσεις 107,6 εκατ.ευρώ. Σε επίπεδο μικτών κερδών, ο τομέας ενέργειας πραγματοποίησε τα 9 εκατ. ευρώ από 18 εκατ. Στο εξάμηνο, ενώ σε επίπεδο EBITDA ο τομέας ενέργειας πραγματοποίησε 5,8 εκατ.ευρώ, από τα συνολικά 7 εκατ.ευρώ του εξαμήνου.

Στις ίδιες λογιστικές καταστάσεις 6μήνου σημειώνεται πως "οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου αυξήθηκαν σε 14 εκατ. ευρώ, από 9,1 εκατ.ευρώ, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της ΚΕΝ". Αναφέρεται επίσης πως στον τομέα της παραγωγής ενέργειας "υφίσταται συγκέντρωση απαιτήσεων από τον πελάτη ∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ), απαιτήσεις που την 30.06.2019 ανέρχονταν σε 2,47εκ.ευρω, έναντι 1,9 εκατ.ευρώ στη λήξη της προηγούμενης χρήσης και αντιστοιχούν περίπου στο 7% των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου".

Τι αναφέρει ο ορκωτός για τα ίδια κεφάλαια

Στο σύνολο του 2018, με βάση τον ισολογισμό, η ΚΕΝ ΑΕ πραγματοποίησε πωλήσεις 102.286.491 ευρώ, προερχόμενες κατά κύριο λόγο από πωλήσεις ενέργειας λιανικής (67%), από έσοδα ΥΚΩ (26%) και στη συνέχεια από χονδρικές πωλήσεις ενέργειας (7%). Η εταιρεία στο σύνολο του 2018 κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους ύψους 605.140 ευρώ, έναντι κερδών 42.755 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ τα Ebitda διαμορφώθηκαν σε -628 χιλ.ευρώ, έναντι 394 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ο δείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια ήταν αρνητικός (-0,6%) ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, πριν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης την 31.12.2018, ανήλθαν σε 585.476 ευρώ έναντι 1.008.021 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Το σύνολο της καθαρής θέσης στο τέλος του 2018 ήταν αρνητικό κατά 169 χιλ.ευρώ, έναντι θετικής καθαρής θέσης 577 χιλ.ευρώ στο τέλος του 2017.

Περαιτέρω, στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή που συνοδεύει την ετήσια οικονομική έκθεση της ΚΕΝ, σημειώνεται επίσης πως "το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρ.119 του Ν.4548/2018". (σ.σ. σύγκληση ΓΣ για την υιοθέτηση μέτρων). Δεν έχει απαντηθεί εάν αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν από την Volton που εξαγοράζει την ΚΕΝ.

Σημειώνεται πως η ΚΕΝ Α.Ε. συστάθηκε τον Ιούλιο του 2016 και ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το Μάρτιο του 2017, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!