Υποβολή αιτήσεων για τα Κουπόνια Καινοτομίας για επιχειρήσεις της Κ. Μακεδονίας από 17/12 - 28/2

Από τις 17 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 θα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας».

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος που θα υλοποιηθεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις με ποσά από 1.000 έως 10.000 ευρώ, για να αγοράσουν υπηρεσίες καινοτομίας από πιστοποιημένους φορείς, ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους και τις οργανωτικές τους διαδικασίες.

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να πατήσετε εδώ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, μπορούν να εξαγοράσουν ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας το οποίο θα αφορά στη διάχυση επιστημονικής ή και τεχνολογικής γνώσης ή και εμπειρογνωμοσύνης από έναν φορέα καινοτομίας προς κάποια επιχείρηση, με τρόπο ο οποίος θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμος από αυτήν. Δηλαδή, θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήματα που έχει θέσει η επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συμβάλει στην επίλυσή τους. Επομένως, η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη γνώση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργιών της.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των αναγκών σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας (προμήθεια πρώτων υλών, δίκτυα διανομής),

- σχεδιασμός νέων προϊόντων,

- διαφοροποίηση επιμέρους παραμέτρων του προϊόντος με στόχο την πρόσβαση σε νέες εξειδικευμένες αγορές.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες λύσεις του φορέα καινοτομίας στα προβλήματα που θα τεθούν από τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά να εξαντλούνται στην αγορά προϊόντων/εξαρτημάτων ή λογισμικού ή απλά χημικών αναλύσεων, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του φορέα καινοτομίας.

Με το ίδιο σκεπτικό αποκλείονται σχέδια που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, προώθηση/επιδότηση του κόστους εξαγωγών, κόστος σχεδίασης και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και προώθησης πωλήσεων γενικότερα καθώς και κόστη που σχετίζονται με πρακτική εξάσκηση φοιτητών.

Διευκρινίζεται ότι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μία φορά από ένα Φορέα Καινοτομίας. Υλοποιήσεις του ίδιου σχεδίου από τον ίδιο φορέα καινοτομίας προς περισσότερες από μία ΜΜΕ δεν θα επιχορηγούνται.

Ως φορείς καινοτομίας νοούνται οι παρακάτω:

- Τα Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα, οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 α του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4386/2016.

- Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ν. 4009/2011, 4485/2017 και Ν. 4610/2019 όπως ισχύουν).

- Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ήδη διατηρούνται με μεταβατικές διατάξεις του Ν.4009/2011.

- Λοιποί ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από το κράτος.

Φορείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι επιλέξιµοι

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας.

Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ, θα επιχορηγείται το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση, μείον τον ΦΠΑ.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!