ΣΕΒ: Οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναπτυξιακές προκλήσεις στη μεσομακροπρόθεσμη περίοδο, όχι μόνο λόγω της αναμενόμενης δημογραφικής τάσης της μείωσης του εργατικού δυναμικού, που οδηγεί σε συρρίκνωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, αλλά και λόγω μιας πιθανής καθυστέρησης στην παρακολούθηση και στην ενσωμάτωση των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, που ήδη συμβαίνουν. Η ταχεία προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας και η αύξηση της παραγωγικότητας που αυτή συνεπάγεται, απαιτεί ένα μίγμα επιχειρηματικών επενδύσεων και εκπαίδευσης/κατάρτισης των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες. Η ποιοτική διάρθρωση των επενδύσεων παραμένει, όμως, κατώτερη των περιστάσεων. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό επενδύσεων στο ΑΕΠ είναι το μικρότερο στον κόσμο, μόνο το 13% των επενδύσεων κατευθύνεται σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας (έναντι 22% στην Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ το 37% σε κατασκευές πλην κατοικιών (έναντι 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, και τα αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και βάσεις δεδομένων, που είναι ενδεικτικές της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, έναντι των επενδύσεων σε κατασκευές, που αποτυπώνουν μια περισσότερο παραδοσιακή προσέγγιση σχετικά χαμηλής τεχνολογικής έντασης. Ειδικότερα στην ελληνική μεταποίηση, τον κατ’ εξοχήν εξωστρεφή κλάδο εφαρμογής νέων τεχνολογιών, μόνο το 8,3% των επενδύσεων που γίνονται κατευθύνονται σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας(έναντι 50% στην Ευρωπαϊκή Ένωση), με τις κατασκευές να απορροφούν το 49% των επενδύσεων που γίνονται (έναντι 9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά του σχετικά χαμηλού βαθμού προετοιμασίας της ελληνικής οικονομίας στις τεχνολογικές εξελίξεις που επέρχονται. Οι τελευταίες, μέσω των αυτοματισμών που εμπεριέχουν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια υποκατάσταση ορισμένων επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας, κυρίως ρουτίνας και χαμηλής εξειδίκευσης. Από την άλλη, πολλά άλλα επαγγέλματα αναμένεται να αναβαθμιστούν και άλλα να δημιουργηθούν. Προκύπτει, συνεπώς, ανάγκη μαζικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του πληθυσμού σε νέα αντικείμενα και νέες δεξιότητες, συμβατά με τις νέες τεχνολογίες.

Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα μόνο το 6,3% των εργαζομένων ηλικίας 18-64 ετών (έναντι 14,8% στην ΕΕ-28) συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με 5,5% στο εμπόριο και 3,5% στη μεταποίηση (έναντι 13,3% και 9,5% αντιστοίχως στην ΕΕ-28). Επίσης, στην Ελλάδα, σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, μόνο το 18% των εργαζομένων τους συμμετέχουν σ’ αυτά (έναντι 37% στην ΕΕ-28). Προκύπτουν, συνεπώς, τεράστια κενά προετοιμασίας όσον αφορά και στις επενδύσεις και στην εκπαίδευση/κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται μια σειρά από παρεμβάσεις, ώστε αφενός να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις εστιασμένες στην καινοτομία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη (Ε&Α), και αφετέρου να υπάρξει σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής προσαρμογής της οικονομίας στις νέες τεχνολογίες, με εξειδικευμένες πλατφόρμες συνεργασίας, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, ανάπτυξη κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, κ.ο.κ. (Βιομηχανία 4.0: Οι συμπράξεις και μια ολοκληρωμένη στρατηγική είναι τα κλειδιά της επιτυχίας). Ο ΣΕΒ θα παρουσιάσει ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων στο Βιομηχανικό Συνέδριο που διοργανώνει στις 18-19 Δεκεμβρίου 2019, και καλεί την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να συνεργασθούν, ώστε να εξειδικευθούν προτάσεις που θα οδηγήσουν με επιτυχία, το ταχύτερο δυνατό, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Σε θετικό έδαφος παρέμεινε ο κύκλος εργασιών στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών τον Σεπτέμβριο του 2019 (+7,2% και +4,7% το διάστημα Ιαν – Σεπ 2019), παρά τις πτωτικές τάσεις που συνεχίζουν να επικρατούν στην Ευρώπη. Παράλληλα, μεγάλη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ (€5,2 δισ. το διάστημα Ιαν – Σεπ 2019, έναντι €7,8 δισ. το αντίστοιχο διάστημα το 2018), ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα δεν παρουσιάζουν άνοδο, παραμένοντας στο επίπεδο των €1,7 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2019. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε €874 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2019.
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!