Σε δημοπράτηση με 27,9 εκατ. ευρώ η ολοκλήρωση της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ύδρευσης στην Κεντρική Μακεδονία είναι επίσημα ενεργός. Πρόκειται για το έργο κατασκευής επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) — Φάση Α2. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΑΘ Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.), ώστε η δυναμικότητα τής εγκατάστασης να αυξηθεί από 150.000m3 ημερησίως που είναι σήμερα, σε 300.000 m3 ημερησίως (ολοκλήρωση φάσης Α2). Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες, ήτοι 20 μήνες η κατασκευή, τέσσερεις (4) μήνες η δοκιμαστική λειτουργία και έξι (6) μήνες η αποδοτική λειτουργία τής νέας εγκατάστασης.

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2020 και η αποσφράγιση των προσφορών στις 24 Ιανουαρίου του ίδιου μήνα. Το αρχικά εκτιμηθέν κόστος του έργου ανέρχεται σε 26,91εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 21,7εκατ.ευρώ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσα από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Η Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, Σίνδος, στο Δήμο Δέλτα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τα έργα επέκτασης, διατηρούνται σε γενικές γραμμές οι διεργασίες επεξεργασίας των εγκαταστάσεων Α1 φάσης, με διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις, που απορρέουν από την κατασκευή της φάσης Α2 και είναι απαραίτητες, για τη βελτιστοποίηση τής απόδοσης τής εγκατάστασης και της ποιότητας τού παραγόμενου νερού (αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων οσμής και γεύσης), χωρίς επικάλυψη με τα έργα της Α1 φάσης.

Συνοπτικά, τα έργα περιλαμβάνουν:

— μικρές προσαρμογές στα έργα πολιτικού μηχανικού και προσθήκη νέου Η/Μ εξοπλισμού στις υπάρχουσες δεξαμενές προοζόνωσης – ρύθμισης pH και ταχείας ανάμειξης, που αντιστοιχούν στις ανάγκες σταδίου Α2,

— κατασκευή και εξοπλισμό νέας μονάδας κροκίδωσης – καθίζησης, που περιλαμβάνει 12 ορθογωνικές δεξαμενές κροκίδωσης – καθίζησης με κεκλιμένες πλάκες και το αντλιοστάσιο ανύψωσης τής παραγόμενης ιλύος προς τη μονάδα πάχυνσης,

— κατασκευή και εξοπλισμό νέου συγκροτήματος διυλιστηρίων, αντίστοιχο με το υφιστάμενο,

— κατασκευή και εξοπλισμό νέας δεξαμενής πάχυνσης ιλύος, αντίστοιχης με την υφιστάμενη,

— εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα αφυδάτωσης ιλύος,

— κατασκευή και εξοπλισμό νέου υπογείου Α/Σ απομάκρυνσης τής ιλύος από την υφιστάμενη ειδική μονάδα επεξεργασίας των νερών έκπλυσης των κλινών διύλισης προς τους παχυντές (υφιστάμενο και νέο),

— εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης και δοσιμέτρησης χημικών, για την εξυπηρέτηση των νέων εγκαταστάσεων,

— προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στην κατασκευασμένη μονάδα αποθήκευσης και δοσιμέτρησης Η2Ο2 και κατασκευή νέας ενδιάμεσης δεξαμενής αποθήκευσης, που τοποθετείται σε κλειστό στεγασμένο χώρο (οικίσκος Η2Ο2) δίπλα στη μονάδα προοζόνωσης, με προσθήκη νέων αντλιών και δοσιμέτρησης Η2Ο2, για τη μονάδα προοζόνωσης,

— σωληνώσεις νερού προς επεξεργασία, σωληνώσεις ιλύος και δίκτυα μεταφοράς χημικών, ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης, που απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου,

— προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στον υφιστάμενο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών της Α2 φάσης,

— νέα έργα συμπλήρωσης των λειτουργιών εισόδου – εξόδου στην εγκατάσταση,

— έργα φύτευσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,

— εγκατάσταση νέου συστήματος αυτόματης καταγραφής, παρακολούθησης και αυτόματης λειτουργίας, που θα καλύπτει τις ανάγκες των νέων μονάδων επέκτασης. Το νέο σύστημα θα είναι πλήρως συμβατό με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα αυτοματισμού, το οποίο θα ενταχθεί πλήρως στο νέο σύστημα,

— έλεγχος και δοκιμές του επί μέρους εξοπλισμού, και θέση σε λειτουργική ετοιμότητα (δοκιμαστική λειτουργία),

— 6μηνη αποδοτική λειτουργία της νέας εγκατάστασης.


ypodomes.com


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!