Πρόγραμμα ενισχύσεων για γεωργικά προϊόντα και μεταποίηση στην Κεντρική Μακεδονία

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν». Η δράση αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια συμμετοχή) ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό Δημόσιο.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της Δράσης, μεταξύ άλλων, είναι: α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των επιλέξιμων κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμοι κλάδοι για υποβολή αιτήσεων στήριξης είναι οι ακόλουθοι: α) κρέας - πουλερικά - κουνέλια β) γάλα γ) αυγά δ) σηροτροφία - μελισσοκομία - σαλιγκαροτροφία - διάφορα ζώα ε) ζωοτροφές στ) δημητριακά ζ) ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) η) οίνος θ) οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί ι) άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων) ια) φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά ιβ) σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό ιγ) ξίδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους παραπάνω επιλέξιμους κλάδους.

β) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ1.

γ) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων και σφαγείων.

δ) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά την περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της Δράσης.

ε) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%.

στ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

Επιλέξιμες δαπάνες. 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:

  • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
  • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων, καθώς μέσων εσωτερικής μεταφοράς (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).
  • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).
  • Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
  • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Προϋπολογισμός - ένταση ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των προτάσεων πρέπει να κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ, ενώ η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού, με δυνατότητα προσαύξησης άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://tinyurl.com/y3fxtpk9

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 19/12/2019.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!