Στο ΣΕΠΕ η αναγγελία εργασίας σε οικοδομικά και τεχνικά έργα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο και αφορά ειδικά την απασχόληση εργαζομένων στα οικοδομικά τεχνικά έργων, θα υποχρεούται στο εξής ο εκάστοτε εργοδότης που αναλαμβάνει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικών έργων, να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), αντί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» που ισχύει σήμερα, το απασχολούμενο προσωπικό πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, ο σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η εξασφάλιση της προστασίας των απασχολούμενων στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικών έργων και ο δραστικός περιορισμός της παραβίασης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας στον χώρο των οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων. Τέλος, διασφαλίζεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και επιτυγχάνεται αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων.

Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση, με ευθύνη του εργοδότη, αντιγράφου του εντύπου της ως άνω αναγγελίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου για κάθε μέρα απασχόλησης. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, το αντίγραφο του εντύπου της αναγγελίας τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

Η τροπολογία

Το άρθρο 33 του ν. 1836/ 1989 (Α’79), όπως ισχύει, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), όπως ισχύει.

2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας, για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), όπως ισχύει.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ιδίως ο υπόχρεος εργοδότης για την αναγγελία, η διαδικασία υποβολής της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, τυχόν εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 3.

5. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

Οι νέες ποινές για αδήλωτη απασχόληση

Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις με τις οποίες επέρχονται αλλαγές στα διοικητικά πρόστιμα και στις κυρώσεις που προβλέπονται σήμερα στους εργοδότες οι οποίοι προβαίνουν στην πρόσληψη εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ότι είναι αδήλωτοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα που επιβάλλονται κυμαίνονται από 2.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ κατά περίπτωση. Σήμερα τα αντίστοιχα πρόστιμα κυμαίνονται από 3.000 έως 7.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις εργαζομένων που απασχολούνται εποχικά το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία περιορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντί δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ που ισχύει, σε περίπτωση πρόσληψης του εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης διάρκειας 3 μηνών.

Επίσης, δημιουργείται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ «Μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία». Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σε αυτό το μητρώο θα καταγράφονται όλες οι επιχειρήσεις, οι πάσης φύσεως εκμεταλλεύσεις και οι εργοδότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση των εργαζομένων με αδήλωτη εργασία.

Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από την ένταξή τους σε ευνοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις για εξόφληση οφειλών στα Ταμεία.

kerdos.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!