"Κούρεμα" 98% για τη διάσωση της SΑΤΟ

Γενναίο "κούρεμα" των οφειλών της, που φθάνει σε κάποιους πιστωτές της και στο 98% της αρχικής οφειλής και αποπληρωμή σε 180 δόσεις της Εφορίας και των Ασφαλιστικών Ταμείων προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης της SATO.

Το σχέδιο, με το οποίο συμφωνεί το 67,8% των πιστωτών της προβλέπει την έξοδο των σημερινών βασικών μετόχων και την είσοδο νέου επενδυτή στη δημιουργία νέας εταιρείας, της NewCo στην οποία μεταφέρεται μέρος του ενεργητικού και του παθητικού.

Το αίτημα εξυγίανσης, με βάση τα άρθρα 106β και δ, έχει κατατεθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η εκδίκαση έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου. Με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα έναντι τιμήματος 3 εκατ. ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της. Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της, και στη συνέχεια η εταιρεία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

Σημειώνεται πως το πρώτο εξάμηνο η SATO εμφάνισε συνολικές πωλήσεις 6,358 εκατ. ευρώ ενισχυμένες κατά 23,36%, τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν αρνητικά 2,818 εκατ. ευρώ ενώ εμφάνισε και ζημιές 5,727 εκατ. ευρώ από κέρδη 270.685 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.

Τι θα πάρουν οι πιστωτές

Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει οι οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ύψους 1,779 εκατ. ευρώ και προς την Εφορία 3,059 εκατ. ευρώ όπως ρυθμιστούν σε 180 μηνιαίες άτοκες δόσεις, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο θα παραμείνει στην υπάρχουσα εταιρεία OldCo και θα αποπληρωθεί μερικώς με την ολοκλήρωση της ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της.

Οι διάφοροι πιστωτές για υπόλοιπο 1,110 εκατ. ευρώ θα λάβουν μόλις 22 χιλ. ευρώ με το ανεξόφλητο υπόλοιπο να παραμένει στην OldCo. Ενώ οι προμηθευτές μη απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας της στους οποίους οφείλει 3,482 εκατ. ευρώ θα λάβουν 70 χιλ. ευρώ και το ανεξόφλητο υπόλοιπο παραμένει στην υπάρχουσα εταιρία (OldCo).

Γενναίο κούρεμα προβλέπεται και στις οφειλές προς τις Τράπεζες. Η Marfin CPB θα λάβει το 2% του υπολοίπου των 104 χιλ. ευρώ με την έκδοση της απόφασης εξυγίανσης ενώ αντίστοιχο ποσοστό θα λάβει και η Πειραιώς για ανεξόφλητο υπόλοιπο 333 χιλ. ευρώ.

Η Eurobank, με βάση το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται να λάβει 706 χιλ. ευρώ για υπόλοιπο οφειλής 5,545 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα η οποία έχει άνοιγμα 8,002 εκατ. ευρώ στην εταιρεία θα λάβει από τη νέα εταιρεία 1,024 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με άνοιγμα 14,393 εκατ. ευρώ θα λάβει το ποσό των 5,67 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 4,4 εκατ. ευρώ μέσω Debt-to-asset swap των εργοστασίων της εταιρείας σε Θεσσαλονίκη.

Τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, των Τραπεζών, θα παραμείνουν στην υπάρχουσα εταιρεία και θα αποπληρωθούν μερικώς με την ολοκλήρωση της ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της.

Τι παίρνει πάνω του ο νέος ιδιοκτήτης

Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει πως στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται όλα τα πάγια, μετοχές της Sato Emporiki A.E. εύλογης αξίας 0,06 εκατ. ευρώ, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,22 εκατ. ευρώ που αφορούν εγγυήσεις ενοικίων, αποθέματα εύλογης αξίας 1,56 εκατ. ευρώ, εμπορικές απαιτήσεις 1,16 εκατ. ευρώ και λοιπές απαιτήσεις 436 χιλ. ευρώ. Επίσης μεταβιβάζεται το εμπορικό σήμα που έχει αποτιμηθεί στα 1,3 εκατ. ευρώ, και το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων.

Το βιώσιμο τραπεζικό χρέος της νέας εταιρείας ύψους 2,65 εκατ. ευρώ θα εξυπηρετηθεί, το 1,15 εκατ. ευρώ με την επικύρωση της συμφωνίας και 1,5 εκατ. ευρώ εντός 9 ετών από την ημερομηνία επικύρωσης. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 0,87 εκατ. ευρώ που αφορούν προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού και μισθώσεις το σύνολο των οποίων θα μεταφερθεί στην νέα εταιρεία.

Επίσης μεταβιβάζονται εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις που αφορούν προκαταβολές πελατών ύψους 1 εκατ. ευρώμη επηρεαζόμενες υποχρεώσεις προμηθευτών ύψους 0,9 εκατ. ευρώ και απομειωμένες κατά 98% υποχρεώσεις τελικού ποσού 0,1 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις χρημ/κών μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16) ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 3,06 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 1,78 εκατ. ευρώ.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!