Μείωση των εξαγωγών και εισαγωγών τον Αύγουστο 2019

Σε συνέχεια των διακυμάνσεων που παρουσιάζει το ελληνικό εξωτερικό εμπόριο στο τρέχον έτος, τον Αύγουστο 2019 διαγράφηκε μείωση των ελληνικών εξαγωγών συγκριτικά με τον Αύγουστο 2018, ενώ αντίστοιχα καθοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 08.10.2019 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €2.380,2 εκατ. τον Αύγουστο 2019, έναντι €2.568,4 εκατ. τον Αύγουστο 2018, με την ποσοστιαία μείωση να διαμορφώνεται σε 7,3% και την αντίστοιχη αξιακή στα €188,2 εκατ. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €4.109,2 εκατ. σημειώνοντας μείωση €217,4 εκατ., δηλαδή 5,0%, ενώ και το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €29,2 εκατ., δηλαδή 1,7%, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Αντίθετα, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €40,4 εκατ. ή 2,6%, οι εισαγωγές κατά €83,3 εκατ. ή 2,9% και το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €42,9 εκατ., δηλαδή 3,2%.


Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας με πετρελαιοειδή, Αύγουστος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Αυγ 19
Αυγ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Εξαγωγές
2.380,2
2.568,4
-188,2
-7,3%
Εισαγωγές
4.109,2
4.326,6
-217,4
-5,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-1.729,0
-1.758,2
-29,2
-1,7%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Θετικό είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2019 καταγράφουν ανοδική πορεία, καθώς διαμορφώθηκαν στο ποσό των €22.411,7 εκατ. έναντι €21.994,3 εκατ. στο οκτάμηνο 2018, με την αύξηση να ανέρχεται στο ποσό των €417,4 εκατ., δηλαδή 1,9%. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί η υπέρμετρη αύξηση των εισαγωγών οι οποίες ενισχύθηκαν σε μεγάλο βαθμό και συγκεκριμένα κατά €1.459,8 εκατ. και ανήλθαν σε €36.999,7 εκατ., με αποτέλεσμα την επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά €1.042,4 εκατ. και τη διαμόρφωσή του στα €14.588,0 εκατ.Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Αύγουστος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν-Αυγ 19
Ιαν-Αυγ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Εξαγωγές
22.411,7
21.994,3
417,4
1,9%
Εισαγωγές
36.999,7
35.539,9
1.459,8
4,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-14.588,0
-13.545,6
1.042,4
7,7%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, παρατηρούμε ότι σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων διαγράφουν καθοδική πορεία καθώς διαμορφώθηκαν σε €3.450,4 εκατ. το α’ οκτάμηνο 2019, έναντι €3.500,7 εκατ. στο α’ οκτάμηνο 2018, ενώ μεγάλη πτώση καταγράφηκε και στις εξαγωγές λιπών και ελαίων κατά €221,7 εκατ., ήτοι 45,5%. Αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές διάφορων βιομηχανικών ειδών κατά €388,4 εκατ., και οι εξαγωγές χημικών κατά €378,9 εκατ., ενώ σε μικρότερο βαθμό αλλά με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (€76,9 εκατ., ήτοι 9,3%), μηχανημάτων-οχημάτων (€76,8 εκατ., ήτοι 3,9%), τροφίμων (€30,6 εκατ., ήτοι 1,0%) και ποτών και καπνών (€27,9 εκατ., ήτοι 6,0%).


Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν-Αυγ 19
Ιαν-Αυγ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά
3.450,4
3.500,7
-50,3
-1,4%
Τρόφιμα
3.142,3
3.111,7
30,6
1,0%
Χημικά
2.646,1
2.267,2
378,9
16,7%
Μηχ/τα-Οχήματα
2.045,5
1.968,7
76,8
3,9%
Διαφ. Βιομηχανικά
1.848,3
1.459,9
388,4
26,6%
Πρώτες Ύλες
903,3
826,4
76,9
9,3%
Ποτά-Καπνά
496,7
468,8
27,9
6,0%
Λίπη-Έλαια
265,3
487,0
-221,7
-45,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2018/2019
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ


Αναφορικά με τις χώρες αποστολής των ελληνικών αγαθών, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το σημαντικότερο προορισμό σε ποσοστό 55,6%, ενώ οι Τρίτες Χώρες κατέχουν μικρότερο μερίδιο το οποίο διαμορφώθηκε σε 44,4%. Τα αντίστοιχα ποσοστά άνευ πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε 68,3% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 31,7% για τις Τρίτες Χώρες.

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!