Ρευστότητα 1,05 δισ. σε μικρομεσαίους μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας

Το αργότερο έως το τέλος του έτους θα έχουν ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τέσσερα χρηματοδοτικά σχήματα (funds), η σύσταση των οποίων δρομολογήθηκε από το πρώην Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) και νυν Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Τα επενδυτικά κεφάλαια που θα συσταθούν, φέρουν τις επωνυμίες «Debt Fund», «Eπάνοδος», «Made in Greece» και «4η Βιομηχανική Επανάσταση».

Μέσω των συγκεκριμένων funds, που θα συσταθούν με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ιδιωτικά κεφάλαια (συνεπένδυση), θα παρασχεθεί ρευστότητα τουλάχιστον 1,05 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα δανεισμού, είτε επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από επτά διαχειριστικές ομάδες και στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα μπουν οι υπογραφές για την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον για συνεπένδυση στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία εκδήλωσαν περισσότερα από 25 επενδυτικά σχήματα, προερχόμενα τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Εξ αυτών, η ΕΑΤ έκρινε ότι τα επτά πληρούν τις προϋποθέσεις, ωστόσο, επειδή συνεχίζεται να εκδηλώνεται ενδιαφέρον, ο αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί.

Το ύψος της συνεπένδυσης

Στα κεφάλαια αυτά η ΕΑΤ θα τοποθετήσει συνολικά 700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ στο «Debt Fund», τα 150 εκατ. ευρώ στο «Επάνοδος» και από 50 εκατ. ευρώ στα «4η Βιομηχανική επανάσταση» και «Made in Greece».

Από την πλευρά τους, οι ιδιώτες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με κεφάλαια που θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30% των τοποθετήσεων του ΤΑΝΕΟ. Συνεπώς στα επενδυτικά κεφάλαια «4η Βιομηχανική επανάσταση» και «Made in Greece», οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετάσχουν με τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, ενώ στο επενδυτικό κεφάλαιο «Επάνοδος», η ιδιωτική συμμετοχή θα πρέπει να ανέλθει σε τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα στο «Debt Fund», οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβάλουν με τουλάχιστον 135 εκατ. ευρώ.

Το «Debt Fund»

Στόχος του «Debt Fund» είναι η κεφαλαιακή συμμετοχή σε νέα σχήματα παροχής επενδυτικού κεφαλαίου που θα επενδύουν αποκλειστικά μέσω μετατρέψιμων ομολογιών και ομολόγων με δικαίωμα απόληψης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης.

Ειδικότερα, το χρηματοδοτικό εργαλείο θα ενισχύσει κεφαλαιουχικές, μη εισηγμένες, μη προβληματικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η «ένεση ρευστότητας» μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της δραστηριότητας της επιχείρησης. Δηλαδή, κατά την εκκίνηση, την ανάπτυξη της επέκτασης ή την ωρίμανση της επιχείρησης.

Η επενδυτική περίοδος προσδιορίζεται από 3-5 έτη, ενώ όπως προαναφέρθηκε, το είδος της χρηματοδότησης είναι μετατρέψιμες ομολογίες σε μετοχές ή και ομολογίες που πέραν του τόκου, παρέχουν δικαίωμα απόληψης.

Η δημόσια χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο fund έχει προσδιοριστεί στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 135 εκατ. ευρώ.

«Επάνοδος»

Στόχος του επενδυτικού κεφαλαίου είναι να συμβάλει, αφενός, μέσω της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των επιχειρήσεων, η οποία ανεκόπη λόγω της παρατεταμένης ύφεσης των προηγούμενων ετών και της γενικότερης έλλειψης ρευστότητας, με άμεσο αποτέλεσμα όχι μόνο τη διασφάλιση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας αλλά και την αύξησή τους και, αφετέρου, μέσω της λειτουργικής αναδιάρθρωσης στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής με τις πλέον σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες.

Η επένδυση στην επιχείρηση μπορεί να γίνει στο στάδιο ανάπτυξης, επέκτασης, ωρίμανσης και η επενδυτική περίοδος θα κυμαίνεται μεταξύ 3 έως 5 ετών. Η χρηματοδότηση θα γίνεται με την απόκτηση μετοχών - μεριδίων ή και μετατρέψιμων ομολογιών.

Η δημόσια χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο fund ανέρχεται στα 145 εκατ. ευρώ, ενώ από την πλευρά τους οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να εισφέρουν τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ

«Made in Greece»

Το fund «Made in Greece» δημιουργείται με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που επιδεικνύουν εξωστρεφή φιλοσοφία για την ανάδειξη των branded «Made in Greece» ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών αιχμής τους και η εν γένει ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού branding και marketing των επωνύμων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν ενδεικτικά σε τουρισμό, διατροφή, ενέργεια κ.ο.κ.

Ειδικότερα, το επενδυτικό κεφάλαιο αποβλέπει στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και παράγουν επώνυμα προϊόντα, να χτίσουν στρατηγικές συνεργασίες με διακεκριμένα ονόματα-εταιρείες του εξωτερικού, στη βελτίωση των προϋποθέσεων για συσπειρώσεις και στη δημιουργία ισχυρότερης και ανταγωνιστικότερης παραγωγικής βάσης.

Παράλληλα, υποστηρίζει την εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων τους για τη δημιουργία ισχυρότερης και ανταγωνιστικότερης παραγωγικής βάσης και τη γεφύρωση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής με τα σύγχρονα (διεθνώς) επενδυτικά εργαλεία, αλλά και την έμμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και άλλων, μη ευρέως διαδεδομένων προϊόντων των επιχειρήσεων αυτών στις διεθνείς αγορές, με στόχο να διασφαλίσει θέσεις εργασίας αλλά και να επιφέρει την αύξησή τους.

Η επένδυση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της επιχείρησης (εκκίνησης, ανάπτυξης/επέκτασης, ωρίμανσης), ενώ και η επενδυτική περίοδος καθορίζεται από 3-5 έτη. Η χρηματοδότηση θα γίνεται με την απόκτηση μετοχών-μεριδίων ή και μετατρέψιμων ομολογιών.

Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, ενώ οι ιδιώτες θα πρέπει να εισφέρουν άλλα τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

«4η Βιομηχανική Επανάσταση»

Στόχος του fund «4η Βιομηχανική Επανάσταση» είναι η επένδυση σε νέες ή και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης και δραστηριοποιούνται στον τομέα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Δηλαδή σε ψηφιακή τεχνολογία, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙΟΤ), ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), γενετική, βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία, τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) κ.ο.κ., συμβάλλοντας στην παροχή κινήτρων και κεφαλαιακής επάρκειας στις νεοφυείς ΜΜΕ, αλλά και περαιτέρω στην ενίσχυση των υπαρχουσών επιχειρήσεων, δημιουργώντας τα εχέγγυα για περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών, μέσω κυρίως της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), συνεργιών, συνεργασιών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας με εταιρείες του εξωτερικού κ.λπ.

Επιπλέον, το fund έχει στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση καινοτόμων οικολογικών και ενεργειακά θετικών εφαρμογών και υπηρεσιών, με σημαντικό περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την απορρόφηση ενός ακόμη μεγαλύτερου αριθμού νέων επιστημόνων - νέων αποφοίτων, και για τη δημιουργία ενός δυναμικού πλαισίου επαναπατρισμού (Brain Gain) του σημαντικότατου ανθρωπίνου δυναμικού από το εξωτερικό.

Και στην περίπτωση της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» η επένδυση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της επιχείρησης (εκκίνησης, ανάπτυξης/επέκτασης, ωρίμανσης), ενώ και η επενδυτική περίοδος καθορίζεται από 3-5 έτη. Η χρηματοδότηση θα γίνεται με την απόκτηση μετοχών - μεριδίων ή και μετατρέψιμων ομολογιών.

Ομοίως με το «Made in Greece» το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, ενώ οι ιδιώτες θα πρέπει να εισφέρουν άλλα τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

Πηγή euro2day.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!