Δείκτες κερδοφορίας: Αξιολογήστε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας

Πολλοί επιχειρηματίες ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τουλάχιστον εν μέρει, λόγω της ικανοποίησης που προέρχεται από το να είναι κύριοι του εαυτού τους και έχοντας φυσικά σκοπό το κέρδος. Κατά την διάρκεια ωστόσο της πορείας της κάθε επιχείρησης υπάρχουν τρόποι για να μπορέσει να μετρήσει και να αξιολογήσει ένας επιχειρηματίας τα κέρδη της εταιρείας του.

Ένας τρόπος είναι ο υπολογισμός Αναλογιών με τον οποίο επιτυγχάνεται η αποτύπωση του υπολογισμού των δεικτών κερδοφορίας ή δεικτών αποδοτικότητας που οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, και οι οποίοι είναι:
  • Ο δείκτης ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους.
  • Λόγος Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους.
  • Καθαρών κερδών

Οι τρεις μετρήσεις προέρχονται από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της οντότητας.

Μικτό κέρδος = καθαρές πωλήσεις μείον το κόστος των αγαθών που πωλούνται (Καθαρές πωλήσεις = ακαθάριστο πωλήσεις μείον τυχόν επιστροφές και εκπτώσεις)

Λειτουργικά κέρδη = Μικτό κέρδος μείον έξοδα διοίκησης και διάθεσης (Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας = μισθοί, φόροι μισθωτών υπηρεσιών, τα οφέλη, ενοικίαση, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, είδη γραφείου, την ασφάλιση, αποσβέσεις κ.λπ.)

Τα λειτουργικά κέρδη περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα εκτός από τους φόρους εισοδήματος. Καθαρά Κέρδη = Λειτουργικά κέρδη (συν οποιαδήποτε άλλα έσοδα), μείον τυχόν πρόσθετες δαπάνες και μείον τους φόρους)

Όπως μπορείτε να δείτε, κάθε ένας από αυτούς τους τις τρεις όρους είναι απλά ένας τρόπος έκφρασης κέρδους όταν περιλαμβάνονται διάφορες κατηγορίες δαπανών. Μικτό κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ των πωλήσεων και του κόστους των πωληθέντων αγαθών. Το λειτουργικό κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ των πωλήσεων και του κόστους των πωληθέντων προϊόντων συν τα έξοδα πώλησης και τα διοικητικά έξοδα. Και τέλος, το καθαρό κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων και με όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων εισοδήματος.

Οι τρεις τρόποι με τους οποίους αποδίδεται το κέρδος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί αυτό που είναι γνωστό ως δείκτης αποδοτικότητας. Αυτό γίνεται διαιρώντας κάθε στοιχείο σε καθαρές πωλήσεις και εκφράζοντας το αποτέλεσμα ως ποσοστό επί τοις εκατό.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οι αναλογίες τους εκφράζονται ως ποσοστά. Αυτό γίνεται διότι καθίσταται εύκολο να συγκριθούν τα αποτελέσματα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Επίσης, επιτρέπει την σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτές των ανταγωνιστών. Μόλις τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα μετατρέπονται σε δεδομένα ως ποσοστά των πωλήσεων, δύναται να ξεκινήσει η ανάλυση της κερδοφορίας πιο αποτελεσματικά.

Οι κοινές αναλογίες επιτρέπουν να γίνονται συγκρίσεις με το παρελθόν βάσει των οικονομικών καταστάσεων για τη δική σας επιχείρηση και να εκτιμηθούν οι τάσεις - θετικές και αρνητικές - στις οικονομικές καταστάσεις.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τους τρεις σημαντικότερους δείκτες κερδοφορίας: Τα μικτά κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη. Η χρησιμότητα προκύπτει από τα δεδομένα με τα οποία υπολογίζονται και ποικίλουν ανάλογα με είδος της επιχείρησης στην οποία βρίσκεστε.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κοινές αναλογίες μεγέθους ως εργαλείο διαχείρισης είναι να τους προετοιμάσετε σε τακτική βάση (τουλάχιστον ανά τρίμηνο, ενώ ο μηνιαίος υπολογισμός αποδίδει καλύτερα) και να γίνεται σύγκριση με τις αναλογίες από τη μια περίοδο στην άλλη. Αν τοποθετήσετε τα δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο με ευκολία μπορείτε να εντοπίσετε σημαντικές θετικές ή αρνητικές μεταβολές.

Υπολογίστε τις κοινές αναλογίες μέγεθος για την εταιρεία σας. Ποια αναλογίες νομίζετε ότι είναι πιο σημαντικές; Ποια στοιχεία γραμμής στην κατάσταση λογαριασμού σας είναι πιο σημαντικά για εσάς, ή να σας προκαλέσουν μεγαλύτερη ανησυχία; Πώς οι αναλογίες της εταιρείας σας συγκρίνονται με άλλους στο κλάδο σας;

Ο υπολογισμός των δεικτών κερδοφορίας επιτυγχάνει η κάθε εταιρεία να βρίσκεται στην θέση να λαμβάνει ορθές στρατηγικές αποφάσεις όσο αφορά την πορεία των πωλήσεων, την στόχευση του Marketing καθώς και να ελέγχει την διαθεσιμότητα χρηματικών διαθεσίμων. Κυρίως, όμως, επιτρέπει να παρέχει την δυνατότητα εντοπισμού και άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της, την πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει και γενικότερα της οικονομίας.

epixeiro.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!