Οι 15 παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις

"Μετατρέπουμε το κράτος από χειραγωγό σε αρωγό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, επιδιώκουμε τη διαμόρφωση νέου επενδυτικού κλίματος, προσβλέπουμε σε μία νέα επενδυτική και επιχειρηματική κουλτούρα”, είπε χθες από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαος Παπαθανάσης κατά τη διάρκεια των Προγραμματικών Δηλώσεων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προωθούνται σειρά μεταρρυθμίσεων και αλλαγών όπως η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την ταχεία αδειοδότηση και τον εκ των υστέρων έλεγχο. Πρόκειται για 15 παρεμβάσεις οι οποίες είναι τα εξής:

1. Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε τρεις πυλώνες

- Απλούστευση και ρύθμιση των διαδικασιών αδειοδότησης για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως είναι: η εναλλακτική αδειοδότηση βάσει προτύπων, αυτά του ν. 4262, η επιτάχυνση αδειοδότησης των logistics, η αδειοδότηση από ιδιωτικούς φορείς κ.ά.

- Νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων.

- Πληροφοριακό σύστημα μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας.

2. Επανεξέταση της κατηγοριοποίησης στο βαθμό όχλησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.

3. Αναθεώρηση των διατάξεων του ν.3325/2005 ως προς το καθεστώς ίδρυσης, εγκατάστασης λειτουργίας, επέκτασης και εκσυγχρονισμού για τη βιομηχανία στην Αττική.

4. Αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων. Σήμερα μόνο το 5% των καταγεγραμμένων δραστηριοτήτων
λειτουργούν εντός των οργανωμένων υποδοχέων.

5. Αλλαγή και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα.

6. Δημιουργία εθνικού συμβουλίου για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

7. Αναβάθμιση του εθνικού συστήματος διαπίστευσης και πιστοποίησης.

8. Διασύνδεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με δημόσια και άλλα μητρώα.

9. Εφαρμογή του ν.4601 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και τις μετατροπές επιχειρήσεων.

10. Αλλαγή του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου και της παραοικονομίας.

11. Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής και δημοσίευσης των τιμών των αγαθών που διαμορφώνουν το καλάθι της αγοράς και επηρεάζουν το εισόδημα.

12. Έλεγχο ιστοσελίδων προμηθευτών, για τη διαπίστωση εφαρμογής της καταναλωτικής νομοθεσίας.

13. Αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, τις εισπρακτικές, για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

14. Αναβάθμιση του κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών καταναλωτών, μέσω μηχανισμού ενοποίησης και διαλειτουργικότητας των λογισμικών συστημάτων.

15. Αλλαγές προωθούνται επίσης στην εθνική κεντρική αρχή αγορών και στις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό τη διαφάνεια των συναλλαγών, τον υγιή ανταγωνισμό και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος.

capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!