ΟΑΕΔ: Τρία νέα προγράμματα για 15.000 ανέργους-Οι προϋποθέσεις

Πρόκειται για δυο νέα επιδοτούμενα προγράμματα voucher του υπουργείου εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορά την προώθηση στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ποια είναι τα προγράμματα voucher;

 • «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας»
 • «Προώθηση στην Απασχόληση πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 30 έως 45 ετών, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας»
 • Ποιους αφορούν;
 • Τα δυο προγράμματα αφορούν 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής).


Ποιο είναι το Αντικείμενο των δύο δράσεων;

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
 • Παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση (400 ώρες) και
 • Πρακτική άσκηση (200 ώρες) σε επιχειρήσεις,
 • Πιστοποίηση στον κλάδο των ΤΠΕ- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Ποιο είναι το ύψος του Εκπαιδευτικού Επιδόματος;
 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 2000,00 Ευρώ(400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα)
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800,00 Ευρώ(200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Ποια είναι τα Αντικείμενα κατάρτισης;

 • τεχνικός εφαρμογών λογισμικού
 • ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

 • Αντίγραφο δελτίου Ταυτότητας,
 • Αντίγραφο Κάρτα ανεργίας,
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)),
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας (τουλάχιστον καλή γνώση, επίπεδο Β2 αγγλικής γλώσσας),
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα (ατομικά ή οικογενειακά) ετών 2017 & 2018.
 • Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ (όπου θα εμφανίζονται Α.Μ.Α. (Α.Μ. ΙΚΑ) & Α.Μ.Κ.Α.)
 • Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται στη σελίδα http://voucher.gov.gr/

Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 23/08/2019

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση

Χθες ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης, ύψους έως 12.000 ευρώ, σε ανέργους που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η δράση αφορά 10.000 ανέργους -ηλικίας από 18 έως και 66 ετών– και στοχεύει στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης.

Από τις 10.000 θέσεις, οι 2.000 αφορούν σε ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών και οι 8.000 σε ανέργους ηλικίας 30-66 ετών.

Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχουν οι δικαιούχοι

 • Να είναι ηλικίας 18-66 ετών
 • Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης
 • Να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα με το επιχειρηματικό τους σχέδιο
 • Να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ μετά τη δημοσίευση του διαγωνισμού επιδότησης σε ΦΕΚ
 • Πως εντάσσονται στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι
 • Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 1. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),
 2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους,
 3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ),
 4. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
 5. Συνεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
 6. Επισημαίνεται ότι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι – μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Τα βήματα για την υπαγωγή στο πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι για να υπαχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο εντός 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας.

Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν από την έναρξη της δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης–επιχειρηματικού σχεδίου τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι δυνητικά δικαιούχοι της επιδότησης, που έχουν διακόψει την προηγούμενη δραστηριότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν, μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Ποια είναι η διάρκεια της επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για τρεις μήνες, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Ποιο είναι το ποσό επιχορήγησης

 • Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%.
 • Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου.
 • Ως8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

πηγή: businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!