Ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Smart Farming with drones» και οι προοπτικές της γεωργίας ακριβείας στην Κοζάνη την Τρίτη 2 Ιουλίου

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, 10:00-13:00, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Smart Farming with drones» (MARS: sMart fArming with dRoneS) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού αλλά και των αναπτυξιακών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για το αντικείμενο του έργου, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και την συμβολή του στην αγροτική οικονομία στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

Η Έξυπνη Γεωργία (Smart Farming) ή Γεωργία Ακριβείας (Precision Farming) αποτελεί μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη γεωργία μέσω της καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών σε εκτάσεις γεωργικής παραγωγής με στόχο την αποδοτική και βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Το αντικείμενο της είναι ο εντοπισμός ανωμαλιών, η διαχείριση των εισροών στον αγρό και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της παραγωγής με την χρήση τηλεματικής παρακολούθησης. Ο στόχος είναι η μείωση των πόρων που απαιτούνται για την αγροτική παραγωγή και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το ερευνητικό έργο MARS είναι ένα φιλόδοξο έργο στο πλαίσιο της δράσης Έρευνώ- Δημιουργώ-Καινοτομώ' που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης αγροτικών καλλιεργειών με τη χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ - drones). Η έρευνα εστιάζεται σε δύο περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: στην περιοχή των Γρεβενών και στην περιοχή του Βελβεντού, δίνοντας έμφαση σε τοπικά προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτήρα.

Οι στόχοι του ερευνητικού έργου συνοψίζονται ως εξής:
  • Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης των πρώιμων σταδίων ασθενειών σε δένδρα και φυτά της περιοχής των Γρεβενών και του Βελβεντού για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά των προσβεβλημένων ειδών.
  • Η μείωση του κόστους παραγωγής και εποπτείας γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή και λειτουργία του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης MARS.
  • Η μείωση του όγκου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η ενίσχυση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία εντάσσονται οι καλλιέργειες του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΠεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ) και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γρεβενών (ΑΣΓ), ως πρότυπο εφαρμογής της Έξυπνης Γεωργίας.
  • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργιών προϊόντων.
  • Στο πλαίσιο του MARS, έχουν πραγματοποιηθεί αναγνωριστικές πιλοτικές επιδείξεις του ολοκληρωμένου συστήματος γεωργικής προστασίας σε πραγματικές συνθήκες σε καλλιέργειες οπωροφόρων και σε καλλιέργειες σιτηρών. Η εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της αγροτικής παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής με μειωμένες και στοχευμένες επεμβάσεις για φυτοπροστασία και λίπανση, ταχύτερη αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από ιούς, μύκητες και ασθένειες που απειλούν τα δένδρα και τα φυτά και βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με την αποφυγή υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα προϊόντα και προστασία του περιβάλλοντος.

Στο έργο MARS, το οποίο συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης, συμμετέχουν ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών, η GeoSense, η Agrosense και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το πρόγραμμα MARS, συνολικού προϋπολογισμού 999.000C και διάρκειας 36 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 'ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ' και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ- 04759).

Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ


anko-eunet.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!