Βαράγκης: Τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης;

Τους βασικούς όρους της συμφωνίας εξυγίανσης παρουσιάζει η Βαράγκης σε επιστολή της στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Α) Στον νέο φορέα μεταβιβάζεται το 97,8% του ενεργητικού της Εταιρίας συνολικού ύψους 3.398 χιλ. € και συγκεκριμένα το ακίνητο – μονάδα παραγωγής στο Σχηματάρι Βοιωτίας με όλα του τα προσαρτήματα, η πλειοψηφία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων, πάγια, απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας, καθώς και οι συμμετοχές της εταιρίας στις θυγατρικές της Varangis Turnkey Interior Projects LLC, Varangis Advance Interior Projects LLC (νέα υπό σύσταση εταιρία) στα Η.Α.Ε. και Schemata Interiors and Trading WLL στο Κατάρ.

Β) Ο φορέας στον οποίον θα μεταβιβαστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και τα περιουσιακά της στοιχεία ως υπό άνω Α) και η οποία θα αναλάβει μέρος των υποχρεώσεων αυτής είναι η νεοσυσταθείσα προς τον σκοπό τούτο «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.».Το σύνολο των μετοχών της νέας εταιρίας πλην μίας ανήκει στην κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «Vericon Professional Services Ltd», συμφερόντων τρίτου επενδυτή που δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας.

Γ) Στον νέο φορέα μεταβιβάζονται υποχρεώσεις της τάξεως του 5,8% επί των συνολικών υποχρεώσεωντης Εταιρίας, αξίας 1.466 χιλ. €, οι οποίες αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζόμενους.

Δ) Οι πιστωτές - ομολογιούχοι Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων (ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρίας, οι οποίοι ως αναφέρεται σε προηγούμενες δημοσιευμένες ανακοινώσεις και οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνεισφέρει «ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7,4 εκατ. €», στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης αποδέχονται να διαγραφεί κατά 100% η απαίτηση που έκαστος εξ αυτών διατηρούσε κατά την 31.3.2019, έτσι ώστε οι λοιποί πιστωτές να ικανοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό από το τίμημα της συμφωνίας και να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας υπό τον νέο φορέα. Σημειώνεται ότι οι διαγραφόμενες απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις του κ. Δημητρίου Βαράγκη, της εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και της συνδεόμενης με τους παραπάνω εταιρίας με την επωνυμία «ΘΗΤΑ-ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Η ανωτέρω διαγραφή περιλαμβάνει και τους λογισθέντες οφειλόμενους τόκους πλέον των 7,4 εκ. ευρώ.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!