Νέο στρατηγικό πλάνο μέχρι το 2023 ανακοινώνει η Τράπεζα Πειραιώς

Το νέο στρατηγικό σχέδιο έως το 2023 με την επωνυμία "Agenda 2023", παρουσιάζει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς στους αναλυτές των ξένων οίκων.

Μέσω της εστιασμένης υλοποίησης της "Agenda 2023” και ως τα τέλη του 2023, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα πλήρως αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό με δείκτη κόστους προς έσοδα στο επίπεδο του 40% και ικανοποιητικές αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΤΕ) σε υψηλό μονοψήφιο εύρος.

Το στρατηγικό σχέδιο "Agenda 2023” βασίζεται σε τρεις πυλώνες και συγκεκριμένα:

- Θέτει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους που τοποθετούν την Τράπεζα σε ξεκάθαρη πορεία πλήρους αποκατάστασης των θεμελιωδών της και ενίσχυσης της κερδοφορίας της.

- Θέτει ως την πλέον βασική προτεραιότητα της Τράπεζας την ικανοποίηση πελατών, μετόχων, εργαζομένων, προμηθευτών και της κοινωνίας ευρύτερα.

- Συγκροτεί ένα πλήρες πλαίσιο λύσεων, το οποίο, με εστιασμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα επιτρέψει την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Τράπεζας, με στόχο τη δημιουργία αξίας από όλες τις λειτουργίες της.

Οι παραπάνω βιώσιμες λύσεις αφορούν στα τρία παρακάτω πεδία:

1) Εξυγίανση ισολογισμού: Η Τράπεζα θα συνεχίσει αποφασιστικά την απομόχλευση των κινδύνων του ισολογισμού της, με στόχο να φτάσει σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα, δηλαδή σε μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως ποσοστό των προ προβλέψεων δανείων. Στόχος είναι δείκτης ΝΡΕ κάτω του 9% το 2023. Παράλληλα, η Τράπεζα σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπερτερεί σε κάθε στιγμή των εποπτικών απαιτήσεων κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες.

2) Ανάπτυξη βασικών στοιχείων ενεργητικού: Ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις της με τα 5,3 εκατ. πελατών της, η Τράπεζα θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, ενώ επιδιώκει να διατηρήσει το χαρακτήρα της ως Tράπεζας εξειδικευμένης στην παροχή υπηρεσιών προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, στοχεύει σε αυξημένες εργασίες ιδιωτών, υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Η Τράπεζα έχει προσδιορίσει τις προοπτικές εσόδων από όλους τους τομείς δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρωτοποριακής της ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις.

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας: Στόχος είναι η μεγιστοποίηση απόδοσης των πόρων που απασχολεί η Τράπεζα. Αυτό θα επιτευχθεί με απλοποίηση της δομής, λήψης μέτρων εξορθολογισμού των δαπανών λειτουργίας (η Τράπεζα στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα κοντά στο 40%), στοχευμένες επενδύσεις, καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των εσωτερικών λειτουργιών.

Η συμφωνία με την Intrum που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, αποτελεί κομβικό σημείο στην υλοποίηση του αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδιασμού της που επεκτείνεται πλέον μέχρι το 2023. Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς εκφράζει την αισιοδοξία της ότι η συνεργασία με την Intrum θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της μείωσης των NPEs, δεδομένων και των πολύ θετικών επιδόσεων που έχει καταγράψει η ίδια η Τράπεζα στο μέτωπο αυτό.

Ειδικότερα, η ετήσια μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που πέτυχε η Τράπεζα (με τέλος Μαρτίου 2019) ανήλθε σε – 5,3 δισ. ευρώ και ήταν η μεγαλύτερη μείωση που καταγράφηκε μεταξύ των ελληνικών τραπεζών (με την επόμενη τράπεζα να ακολουθεί με μείωση NPEs 3,1 δισ. ευρώ). Στο α΄ τρίμηνο 2019 η Τράπεζα μείωσε κατά 500 εκατ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά 3,5 δισ. ευρώ το 2019.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους που έχει επιτευχθεί. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση της τάξεως του 8% τόσο σε ετήσια, όσο και σε τριμηνιαία βάση το α΄ τρίμηνο 2019 και η μειούμενη τάση αναμένεται να συνεχιστεί στα επόμενα τρίμηνα. Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 52% το α΄ τρίμηνο 2019.

Τέλος, σημείο αισιοδοξίας για την έκβαση του στρατηγικού πλάνου "Agenda 2023” είναι η πορεία των καθαρών εσόδων της Τράπεζας. Παρά τη γενικότερη τάση συρρίκνωσης των εσόδων, το α΄ τρίμηνο 2019 τα καθαρά έσοδα τόκων της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν σε 360 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1% σε τριμηνιαία και 2% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση (69 εκατ. ευρώ), με την επίδοσή τους να αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα που παραδοσιακά είναι ισχυρότερα.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!