Νέο πρόγραμμα για επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής με επιδότηση 100%

Προκηρύχτηκε η πρόσκληση με τίτλο «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, που επιδοτεί με ποσοστό 100% υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιφέρειας για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2017, και διαθέτουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος πριν την υποβολή της πρότασης. Δείτε εδώ εάν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη και άρα μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα.
  • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Να προμηθευτούν τον εξοπλισμό και να λάβουν τις υπηρεσίες από έναν μόνο προμηθευτή


Επιλέξιμες δαπάνες προγράμματος

  • Hardware: Εξυπηρετητές (servers), Εξοπλισμός ενσύρματου και ασύρματου δικτύου (Bluetooth, Wi-Fi), Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ.), Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες
  • Software: Εφαρμογές γραφείου (office, antivirus κλπ.), Προγράμματα βελτιστοποίησης παραγωγής & επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ.), Εξειδικευμένα λογισμικά, Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
  • Παροχή υπηρεσιών: Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C, είτε B2B /B2E, για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, Συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα social media), Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες εδώ

Προϋπολογισμός προγράμματος – Επιδότηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€ και η επιδότηση είναι 100%.

Σημαντικές ημερομηνίες

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα, ορίζεται η 4η Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 5 Ιουλίου 2019.


Άρθρο της εταιρείας ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί

Η εταιρεία ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί® διαθέτει τους κατάλληλους συμβούλους για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασής σας, την υποστήριξη κατά την υλοποίησή της επένδυσης και έμπειρους μηχανικούς για την παροχή λοιπών τεχνικών υπηρεσιών για την επιχείρησή σας.

Κλείστε ραντεβού καλώντας μας στο 2310 841656 ή στείλτε μήνυμα στο email μας info@ergon-consultants.gr.