Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον Πύργο του Πειραιά

Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση Παραχώρησης Αξιοποίησης και Διαχείρισης / Εκμετάλλευσης για ορισμένο χρόνο του ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά, προκήρυξε ο Δήμος του Πειραιά

Ο Ανάδοχος ο οποίος θα συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.), θα αναλάβει την εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών, καθώς και της διαδικασίας αδειοδότησης την κατασκευή, επέκταση, πλήρη αποπεράτωση, του Έργου εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης που θα καταθέσει.

Επιπλέον θα αναλάβει την λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των υποδομών και εγκαταστάσεων καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης

Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να διαμορφώσουν το Σχέδιο Ανάπτυξης του Έργου, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προαπαιτούμενων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17.2 και
38.2 της παρούσας διακήρυξης, υπό την αίρεση, ωστόσο, ότι θα τηρήσουν τους περιορισμούς που τίθενται από την εθνική και κοινοτική πολεοδομική, περιβαλλοντική, χωροταξική και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία

Οι Αξιοποιήσιµες Επιφάνειες σύµφωνα µε στοιχεία ∆ήµου ανέχονται σε 26.924,56 τµ επί συνόλου 32.129,98 τµ Το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €89.100.000 στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα της παρούσας παραχώρησης.

Η αξία της σκοπούμενης Σύμβασης Παραχώρησης ισούται με τον εκτιμώμενο συνολικό κύκλο εργασιών της Α.Ε.Ε.Σ. καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως υπολογίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το παραπάνω ποσό υπολογίζεται κατά μέσο όρο ετησίως σε €900.000,00, και αθροιστικά, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, ήτοι για χρονική περίοδο ενενήντα εννέα ετών, σε ποσό 89.100.000,00 ευρώ (99 χ 900.000,00= €89.100.000,00).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!