Τράπεζα Πειραιώς: Ανάκαμψη Των Δανείων Ιδιωτών Και Επιχειρήσεων

Για πρώτη φορά μετά σχεδόν μια δεκαετία οι προοπτικές για την αύξηση της ζήτησης δανείων από ιδιώτες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι θετικές κάτι που ήδη φαίνεται στα μεγέθη της αγοράς. Στην επανεκκίνηση αυτής της πιστωτικής επέκτασης η Τράπεζα Πειραιώς θα δώσει δυναμική παρουσία στις νέες εκταμιεύσεις με στόχο να χορηγεί 1 στα 3 νέα δάνεια της αγοράς, τόνισαν επιτελικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς σε ενημερωτική συνάντηση που είχαν με δημοσιογράφους.

Ειδικότερα σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις που παρουσίασαν για το σύνολο της εγχώριας τραπεζικής αγοράς οι κ. κ. Βασίλειος Κουτεντάκης, ανώτερος γενικός διευθυντής λιανικής τραπεζικής, Γιάννης Γραμματικός, αναπληρωτής γενικός διευθυντής τραπεζικής μικρών επιχειρήσεων, συστημάτων πληρωμών και δανείων λιανικής και Γρηγόρης Τζανέτος, ανώτερος διευθυντής προϊόντων πιστοδοτήσεων ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, ανέφεραν ότι οι νέες χορηγήσεις στο σύνολο της αγοράς κατά το 2018 ανήλθαν στα 400 εκατ. ευρώ περίπου στα στεγαστικά δάνεια, σε περίπου 500 εκατ. ευρώ στα καταναλωτικά δάνεια και σε περίπου 650 εκατ. ευρώ στα δάνεια προς μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις. Η αύξηση χορήγησης νέων δανείων της αγοράς 2018 σε σύγκριση με το 2017 για τα στεγαστικά (μαζί με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ Οίκον») είναι περίπου 35%, για τα καταναλωτικά περίπου 40% και για τις μικρές/μεσαίες, περίπου 50%.

Διατήρηση θετικής δυναμικής

Όπως εκτίμησαν τα επιτελικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, η αγορά αναμένεται να διατηρήσει για την επόμενη τριετία την θετική δυναμική της, αυξάνοντας τις νέες χορηγήσεις από έτος σε έτος κατά 40%, σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και ιδιαίτερα την αναμενόμενη αύξηση της αγοράς αυτοκινήτων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών και την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων, στοιχείο το οποίο κινητοποιεί τις αγορές. Ο ρυθμός αύξησης θα επιταχυνθεί περαιτέρω και ανάλογα με το ρυθμό υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των πιστώσεων προς μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις.

Στους λόγους αύξησης της ζήτησης δανείων από ιδιώτες περιλαμβάνονται η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, η οποία απεικονίζεται κυρίως στους αντίστοιχους δείκτες του ΙΟΒΕ (αύξηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αύξηση των τιμών των ακινήτων και αύξησης στην αγορά αυτοκινήτων), η κάλυψη των συσσωρευμένων καταναλωτικών και στεγαστικών αναγκών της τελευταίας οκταετίας καθώς και η ορθολογικότερη καταναλωτική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα των συνεπειών της κρίσης. Επίσης στο γεγονός ότι υπάρχει κοινό, για παράδειγμα νεότεροι που δεν ανήκουν στους υπερδανεισμένους, που έχει ανάγκες για στέγη ή καταναλωτικά αγαθά.

Ενίσχυση μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Όπως επισημάνθηκε η σαφής βελτίωση των οικονομικών συνθηκών που αποτυπώνεται στην αύξηση του ΑΕΠ, στη βελτίωση των δεικτών καταναλωτικής εμπιστοσύνης, στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και στο αυξημένο ποσοστό διενέργειας μεσομακροπρόθεσμων αγορών από τα νοικοκυριά, δημιουργούν θετικές προοπτικές για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, η έντονη και συνεχής βελτίωση των προοπτικών και της αντίστοιχης αύξησης του κύκλου εργασιών σε κύριους κλάδους της οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα, στην μεταποίηση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και στις νέες τεχνολογίες ενισχύουν περαιτέρω την ανάληψη επενδυτικών σχεδίων.

Ταυτόχρονα, σημαντική παράμετρος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας είναι η ενεργοποίηση και απορρόφηση πληθώρας ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαντικού προϋπολογισμού, όπου ενδεικτικά αναφέρονται ότι κατά το 2018 ανακοινωθήκαν και βγήκαν αποφάσεις υπαγωγής μέσω ΤΕΠΙΧ Ι (ενδιάμεσο) δράσεις προϋπολογισμού 384 εκατ. ευρώ, μέσω COSME 500 εκατ. ευρώ και ΕΣΠΑ 700 εκατ.ευρώ.

Επίσης κατά το 2019, όπως αναφέρθηκε, έχουμε την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με προϋπολογισμό 915 εκατ. ευρώ συνέχιση του προγράμματος COSME και συνέχιση του ΕΣΠΑ με επιπλέον προϋπολογισμό 860 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ειδικά για το ΕΣΠΑ ο συνολικός προϋπολογισμός περιόδου 2016-2019 ανέρχεται σε 2,64 δισ. ευρώ.

Δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι περίπου 6 στα 10 δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από τις τράπεζες εντάσσεται σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, στοιχείο που υποδηλώνει και την έκταση των υφιστάμενων αναγκών, αλλά και την σαφή διάθεση των τράπεζων να ενισχύσουν την οικονομία, είτε χρηματοδοτώντας το μεγαλύτερο μέρος της συμμέτοχης των ενδιαφερομένων, είτε χρηματοδοτώντας τα λοιπά έργα ( 4/10) που δεν εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα.

Αλλαγή κλίματος στην αγορά ακινήτων

Από το 2008 - 2015 υπήρξε μείωση επενδύσεων κατά 95%, μείωση αδειών κατά 83%, μείωση συναλλαγών κατά 89% καθώς και μείωση τιμών ακινήτων κατά 41%. Επίσης υπήρξε μείωση ενοικίων κατά 22%, μείωση επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ από 10% σε 0,6% καθώς και μείωση αποδόσεων ακινήτων (τιμή /ενοίκιο) από 97,9% σε 68,3% μεταξύ 2008 και 2016. Η εικόνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, αλλάζει καθώς τα τελευταία δύο έτη παρουσιάζεται αυξημένη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων με αύξηση στις αγοραπωλησίες (2017 σε σχέση με 2016: 15,3% και 2016 σε σχέση με 2015: 11%). Έχουμε επίσης αύξηση τιμών ακινήτων κατά 1,7% το 2018 / 2017 πανελλαδικά και 2,4% στην Αττική καθώς και αύξηση ενοικίων κατά 8,4% το 2018 / 2017. Επίσης αύξηση κατά 16% οικοδομικών αδειών (Ιούνιος 2018 / Ιούνιος 2017) και αύξηση αποδόσεων ακινήτων (τιμή / ενοίκιο) από 68,3% ε 72,5% μεταξύ 2016 και 2018.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα τείνουν να προσεγγίζονται πλέον ως αποδοτικότερες άλλων σταθερών μορφών επένδυσης, πχ προθεσμιακές καταθέσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση της απόδοσης των ενοικίων αλλά και το χαμηλό ακόμα κόστος κτήσης ακινήτων, στοιχείο το οποίο μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει πρόσθετες υπεραξίες. Αύξηση των επενδύσεων αυτών κατά 17,2% το 2018/2017.

Η νέα τάση εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω AIRBNB δημιουργεί ευκαιρίες για χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση ή και την επισκευή κατοικιών, αναφέρθηκε επίσης, Πελάτες με αποταμιεύσεις φαίνεται να επιθυμούν να επενδύσουν σε κάποιο ακίνητο σε συνδυασμό με κάποιο δανεισμό, ενώ πελάτες που μέχρι σήμερα αγόραζαν μόνο με μετρητά αλλά λόγω των κοινωνικών συνθηκών επιθυμούν να μην διαθέσουν το σύνολο των αποταμιεύσεων τους σε επενδύσεις ακινήτων, επιλέγουν με αυξητικό ρυθμό τον δανεισμό.

Στον τομέα των στεγαστικών δανείων παρατηρείται αύξηση δανείων κατά 43% το 2018 σε σχέση με τα το 2016, ενώ στην καταναλωτική πίστη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καταναλωτικά δάνεια ως μέσο για να καλύψουν τις ανάγκες τους αντί να ξοδέψουν τις αποταμιεύσεις τους, τις οποίες δύσκολα πλέον μπορούν να αντικαταστήσουν.

Στόχος της Τράπεζας Πειοραιώς είναι να χορηγεί 1 στα 3 νέα δάνεια της αγοράς.

Τα επιτελικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασαν στοιχεία από την δραστηριότητα της Τράπεζας στις χορηγήσεις.

- Εξοικονομώ κατ΄ Oίκον ΙΙ (χορήγησε περίπου 1 στα 2 δάνεια): Απορροφήθηκε από την αγορά με απόλυτη επιτυχία, με την υποστήριξη και της νέας πλατφόρμας. Αναμένεται το επόμενο Πρόγραμμα.

- Χρηματοδότηση προς Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΠΙΧ, Innofin και άλλων προγραμμάτων: Μέσω των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ και COSME η Τράπεζα έχει διαθέσει την τελευταία διετία άνω των 150 εκατ. ευρώ νέες πιστώσεις, χορηγώντας περίπου ένα στα δύο δάνεια της αγοράς στα προγράμματα αυτά. Συνολικά για το ίδιο διάστημα έχει χορηγήσει πιστώσεις άνω των 250 εκατ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

- Το 2019 θα χορηγήσει προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις νέα δάνεια άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφεραν εγκρίνεται η πλειονότης των αιτήσεων για δάνεια. Υπάρχει σημαντικό ποσοστό εγκρισιμότητας και γνώμονας είναι η σχέση δανεισμού με το διαθέσιμο εισόδημα και τις λοιπές δαπάνες διαβίωσης.

Επισήμαναν επίσης ότι η είσοδος στον Τειρεσία δεν αποκλείει εσαεί από την τραπεζική χρηματοδότηση. Η αναφορά ενός πελάτη στον Τειρεσία και ανάλογα με το είδος της αναφοράς, δεν είναι αποτρεπτική για δανειοδότηση, καθώς τα σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης που έχουμε υιοθετήσει, βοηθούν να συνεκτιμώνται οι βασικοί παράγοντες που καθιστούν τους πελάτες αξιόχρεους ή μη. Επιπλέον, η παραμονή των πελατών στην «κακή λίστα» στα συστήματα της Τειρεσίας έχει μειωθεί και ο χρόνος τήρησης των δυσμενών στοιχείων εξαρτάται από το είδος τους. Επίσης, σε περίπτωση που η αναφορά του πελάτη στον Τειρεσία οφείλεται σε ρύθμιση δανείων, εφόσον τηρεί την ρύθμιση για ένα ικανοποιητικό διάστημα θεωρείται «εξυγιανθείς» και έχει τις ίδιες προοπτικές χρηματοδότησης με τους λοιπούς πελάτες, στην κατεύθυνση μη αποκλεισμού ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.

Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι τα κριτήρια έχουν εξορθολογιστεί, αλλά και οι πελάτες είναι πιο συνειδητοποιημένοι αλλά και καλύτερα ενημερωμένοι, καθόσον παρέχεται και πληρέστερη προσυμβατική ενημέρωση σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες, ανέφεραν στα στελέχη της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εφαρμόσει, πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες χορήγησης καταναλωτικών δανείων και μικρών επιχειρηματικών δανείων μέσω του δικτύου των καταστημάτων της, υιοθετώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, υπογραφή των συμβατικών εντύπων με χρήση ψηφιακών πρωτοκόλλων και εκταμιεύοντας αυτόματα το δάνειο.

Νέο μοντέλο τιμολόγησης

Τόσο για τα καταναλωτικά όσο και για τα στεγαστικά δάνεια, η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας ότι κάθε πελάτης είναι διαφορετικός, υιοθετεί ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους πιστωτικής συμπεριφοράς του πελάτη καθώς και παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους. Ως αποτέλεσμα, ο νέος τρόπος τιμολόγησης είναι απόλυτα προσωποποιημένος, ενώ παράλληλα δίνει στον πελάτη την δυνατότητα να διαμορφώσει το επιτόκιο δανεισμού και κατ' επέκταση το ποσό της δόσης που θα πληρώνει.

bizness.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!