ΣΕΒ: Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων οδηγεί στην αύξηση των εξαγωγών, της απασχόλησης και της ικανότητας προσαρμογής στον διεθνή ανταγωνισμό

Οι επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν συστήματα επιχειρησιακής διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού και χρησιμοποιούν τα κατάλληλα πληροφορικά συστήματα, έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, έχουν καλύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές, την παραγωγή καινοτομίας προϊόντων/υπηρεσιών, αυξάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την απασχόληση και αντιλαμβάνονται ταχύτερα τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στην σημερινή εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0). Ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων προϋποθέτει κυρίως, τη δέσμευση της διοίκησης και αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα αλλά, λόγω της αλματώδους εξέλιξης των τεχνολογιών, δεν απαιτεί επενδύσεις ιδιαίτερα υψηλού κόστους όπως ενδεχομένως συνέβαινε στο παρελθόν.

Από την πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ* για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στα πεδία της εξωστρέφειας, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της επίδρασης της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), σε σχέση με τον βαθμό χρήσης συστημάτων επιχειρησιακής διοίκησης των ακολούθων τριών κατηγοριών:

α) Συστήματα Διοίκησης

Business Performance Management (BPM), Total Quality Management (TQM), Lean management, Six Sigma, Corporate Knowledge Management, Just in Time, Vendor Managed Inventory

β) Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαδικασίες αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, Πολιτική σύνδεσης αμοιβών -παραγωγικότητας, Εγκεκριμένες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας, Προϋπολογισμό εκπαίδευσης

γ) Πληροφοριακά Συστήματα

Διαχείρισης αποφάσεων (MIS), Εταιρικής Νοημοσύνης (BI), Διοίκησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), Οργάνωσης Παραγωγής (MRP, PLM, CAD/CAΜ), Οργάνωσης Εφοδιαστικής (EDI/WMS), Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRIS)

* Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Ιουλ-Οκτ 2018 για λογαριασμό του ΣΕΒ από την κοινοπραξία Public Issue/IOBE σε επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσωπικό άνω των 30 ατόμων, στο σύνολο της επικράτειας και για έξι κλαδικά οικοσυστήματα (Αγροδιατροφή, Δομικά υλικά, Ενέργεια, Μεταφορές, Υγεία, Ψηφιακή οικονομία). Συμμετείχαν 831 επιχειρήσεις που απασχολούν 147.674 εργαζόμενους που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων (στοιχεία ΕΦΚΑ Μάϊου 2018).


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!